Adresný bod cena

Prvý krok k získaniu ďalších informácií a cenovej ponuky

Kontaktujte nás:

* pole je povinné

Adresný bod je vyjadrený v priestorových súradniciach geodetického referenčného systému, ktoré sú získavané pomocou zamerania adresného bodu. Základom na vymeranie adresného bodu musí byť geometrický plán, ktorý slúži na zameranie danej budovy, ku ktorej sa zameriava adresný bod. Tento plán je vydaný na základe kolaudačného rozhodnutia.

Adresný bod sa dá označiť ako za novinku, pretože jeho účinnosť bola nadobudnutá až v roku 2015. Funguje pre register adries, kde dokážeme nájsť údaje a informácie o adresách všetkých fyzických budov v Slovenskej republike tým, že im bolo pridelené súpisné číslo. Tento register adries mali na starosti obce a mestá, ktoré doňho zapisovali potrebné informácie. Zákon o registri adries sa však upravil na základe Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy, kvôli legislatívnej úprave registra adries, ktorý je jeden zo štyroch elementárnych registrov Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Sú v ňom zahrnuté údaje o všetkých adresách a adresných bodoch bytových a nebytových priestorov bez väzby na jednotlivcov, ktorí majú práva voči nim. Správcom je teda ministerstvo vnútra, ktoré bude zaznačovať, odstraňovať a opravovať v registri dané údaje o adrese, a tak isto identifikátor adresy (ten určí ministerstvo ku každej novovzniknutej adrese).

Register adries je označovaný ako informačný systém slúžiaci podávať priestorové údaje o pozícii hlavného vchodu každej stavby a budovy označenej súpisným číslom, alebo o pozícii vstupu do stavby a budovy, pričom musí mať tento vstup pridelené orientačné číslo. Register adries spadá pod verejnú správu.

Adresný bod je teda komplexné pomenovanie pre tieto priestorové údaje. Musí ho doložiť každý stavebník ku žiadosti o súpisné a orientačné číslo stavby (garáže, rodinného domu, chaty, nebytovej budovy, bytového domu) ako prílohu. Bez neho nie je možné prideliť súpisné a orientačné číslo.

Geodet musí zamerať v teréne a na mape následne zobraziť súradnice adresného bodu. Vytvorí sa elaborát, ktorý má presne stanovenú formu (forma na A4 v dvoch častiach):

 1. Grafické znázornenie vstupu do danej budovy krížikom s parcelným číslom stavby a pozemku
 2. Popisné informácie vstupu do budovy (meno a podpis geodeta, ktorý ho zameral, názov kraja, okresu, obce alebo časti obce, ulice a zemepisné súradnice a výšku bodu)

Elaborát sa nemusí overovať autorizačne ani úradne.

Správa existujúcich adresných bodov:

 • Obec musí skontrolovať úplnosť a správnosť adresných bodov
 • Pokiaľ obec zistí nezhodu s reálnym stavom veci, tak obsahom mapovej aplikácie budú aj nástroje, ktorými sa bude dať editovať chyba adresných bodov.

Vznik a tvorba nových adresných bodov:

 • Adresné body vzniknú presne danou metodikou v rámci utvárania geometrického plánu pozemných stavieb, stavebného konania k daným stavbám alebo dodatočným zameraním
 • Obec je povinná vytvorený adresný bod uložiť do registra adries

Do elektronickej podoby registra adries môže nahliadnuť aj verejnosť cez portál www.slovensko.sk, čo je Ústredný portál verejnej správy. Ďalej je k dispozícii aj na portáli Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Osoba môže podať žiadosť o detailné informácie o adrese, kde sa zobrazí aj adresný bod zobrazujúci vchod do budovy, môže žiadať o overenie údajov o adrese, o dataset (súbor informácií o adresách obce), ktorý bude doručený žiadateľovi na jeho elektronickú schránku v štruktúrovanej forme. Na všetky tieto úkony občan potrebuje byť vlastníkom aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s čipom.

Zákon o registri adries upravuje súpis údajov, ktoré sú zapisované do registra, podmienky a postupy pri zápise, vymazávaní či zmene údajov z registra, ako aj pri oprave údajov, ktoré sú zapísané v registri, účinnosť orgánov štátnej správy a obcí pri zapisovaní do registra, vedenie registra, poskytovanie údajov z registra, sankcie a iné tresty za porušenie povinností podľa daného zákona.

Adresa a identifikátor adresy

Na základe tohto zákona je adresa súbor údajov, ktoré identifikujú polohu

 • Každého vstupu do bytovej a nebytovej budovy označenej orientačným číslom
 • Hlavného vstupu do budovy, ak nie je určené orientačné alebo súpisné číslo

Budove, ktorá má len súpisné číslo, ale orientačné číslo jej chýba, alebo je určené len jedno orientačné číslo, sa priraďuje len jedna adresa. Pokiaľ má budova viac vstupov, ku každému sa priraďuje jedna adresa, ale každý vstup musí mať pridelené orientačné číslo.

V registri sa potom budove určí súpisné číslo, a týmto dňom nadobúda platnosť daná adresa. Pokiaľ má budova viac vstupov, tak adresa identifikujúca pozíciu vstupu do budovy vzniká dňom, keď sa vstupu do budovy určí orientačné číslo v registri.

Zánik adresy nastáva vtedy, keď sa zruší budove súpisné číslo v registri. Ak má budova viac vstupov, tak adresa zaniká dňom, keď budú všetky orientačné čísla v registri zrušené.

Každá adresa musí byť kvôli identifikovaniu jedinečná, preto vzniká na základe nekonečnej alfanumerickej množine znakov. Pre potreby registra a ďalších informačných systémov za účelom komunikácie musia byť adresy jednoznačné.

Adresný bod a geografická os ulice

Adresný bod a geografická os ulice sa vyjadrujú v priestorových súradniciach geodetickej referenčnej sústavy – Európsky terestrický referenčný systém 1989 (alfanumerický kód je ETRS89).

Adresný bod je priestorová informácia, ktorá označuje pozíciu každého vstupu do budovy (ktorá má dané orientačné číslo) a hlavného vstupu do budovy (ak budova nemá orientačné číslo, ale len súpisné).

Geografická os ulice je priestorová informácia, ktorá označuje pozíciu geometrickej osi ulice, prípadne pozíciu iného verejného priestranstva, ktorý prechádza cez spojnicu lomových bodov ulice.

Adresný bod sa označí v zameraní adresného bodu. Ten sa vyhotoví vždy v listovej a elektronickej podobe. Vyhotovenie zamerania adresného bohu má na starosti stavebník, ešte pred požiadaním o určenie súpisného a orientačného čísla.

Pri geografickej osi ulice je postup podobný, označí sa v zameraní ulice, ktoré sa vyhotovuje tiež v listovej a elektronickej podobe. Toto vyhotovenie zaobstará stavebník ešte pred určením názvu ulice.

Register

Informačná sústava verejnej správy zahŕňajúca v sebe potrebné údaje, a ktorej správcom je ministerstvo vnútra. Separátny diel registra tvorí jeho geografická časť.

Všetky údaje a informácie v registri musia byť úplné, správne a zodpovedajúce realite, pokým nie je preukázaný opak.

Pri každej adrese je v registri nasledovný zoznam údajov:

 • Názov kraja, okresu, obce, mestskej časti (pokiaľ sa mesto člení na mestské časti), časti obce alebo vojenského obvodu (pokiaľ sa obec alebo vojenský obvod členia na takéto časti), ulice
 • Súpisné číslo
 • Orientačné číslo
 • Adresný bod
 • Identifikátor adresy

Pri budove sú uvedené nasledovné údaje:

 • Údaj, či ide o bytovú alebo nebytovú budovu
 • Kód druhu stavby
 • Údaj, či sú v budove byty
 • Údaj o čísle bytu a podlažia, na ktorom sa byt nachádza
 • Údaj, či obec, v ktorej sídli daná budova, je mestom
 • Údaj, či budova sídli vo vojenskom obvode
 • Údaj, či má časť obce samostatné číslovanie budov orientačnými a súpisnými číslami
 • Číselný kód kraja, okresu, obce, mestskej časti alebo vojenského obvodu

Pri každej adrese je tiež uvedené poštové smerovacie číslo.

Separátny diel v registri, čiže geografická časť, obsahuje pozíciu adresného bodu a geografickej osi ulice.

Ministerstvo má na starosti zápis, prepis, výmaz a opravu údajov v registri. Taktiež určuje adrese identifikátor adresy pri vzniku adresy.

Obec má tiež právo na zápis, prepis, výmaz a opravu v registri, ale len niektorých údajov (prepis ulice, súpisného čísla, orientačného čísla, adresného bodu). Čo sa týka adresy budov, tu tiež môže obec zapísať, prepísať, vymazať a opraviť len niektoré údaje, a to údaje o tom, či ide o bytovú alebo nebytovú stavbu, kód stavby, či sa v budove nachádzajú byty, údaje o podlaží a čísle bytu a údaj o tom, či má časť obce samostatné číslovanie.

Súčasne so vznikom adresy obec označí pozíciu adresného bodu v geografickej časti registra, po zániku adresy túto označenú pozíciu z geografickej časti registra odstráni. Taktiež pri zápise, zmene alebo zrušení názvu ulice a orientačného čísla na ulici musí vyznačiť, zmeniť alebo vymazať geografickú os ulice v geografickej časti registra.

Pri adrese, ktorá sa nachádza vo vojenskom obvode, má zápis, zmenu, výmaz či opravu na starosti Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Budovu, ktorá je svojou stavbou slúžiaca na obranu štátu alebo pre bezpečnosť štátu, zapísať, meniť, vymazať alebo opraviť jej údaje možno len po písomnom schválení štátneho orgánu. Až po písomnom schválení možno tiež označiť adresné body a geografické osi ulíc v geografickej časti registra.

Pokiaľ ide o budovu, ktorá je stavbou jadrového zariadenia alebo stavba istým spôsobom súvisí s jadrovým zariadením, tak zapísať, zmeniť, vymazať alebo opraviť údaje, vyznačiť adresné body a geografické osi ulíc v geografickej časti registra, možno len po písomnom schválení Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky.

Údaje sa môžu zapísať, zmeniť, opraviť alebo vymazať ku dňu vzniku, opravy, zániku alebo zmeny adresy. Ministerstvo zachováva v registri súčasné informácie, ale aj informácie pred akoukoľvek zmenou alebo vymazaním. Poskytovateľ univerzálnej služby učiní zápis údajov do piatich pracovných dní odo dňa zmeny, opravy, vzniku adresy ministerstvom. Pri zmene poštového smerovacieho čísla poskytovateľ vykoná zápis tejto zmeny ešte v ten aktuálny deň.

Opravu chyby v registri možno zabezpečiť ministerstvom, obcou a poskytovateľom  univerzálnej služby aj bez návrhu, pokiaľ sú údaje v registri:

 • Ak sú v spore s verejnou listinou, prípadne iným dokumentom, na základe ktorých vznikol, zmenil sa alebo zanikol daný údaj
 • Nepravdivé kvôli chybe (napr. z dôvodu chyby v písaní a počítaní, a pod.), ktorá spôsobila zlý údaj v písomnom vyhotovení verejnej listiny a iného dokumentu, na základe ktorých vznikol, zmenil sa alebo zanikol daný údaj

Ministerstvu a obci sú majitelia budov povinní poskytnúť súčinnosť pri úprave chyby v registri. Žiadosť na opravu môže podať ktokoľvek, kto má na to vzhľadom na budovu právo. Opravu chyby musí potom obec, ministerstvo alebo poskytovateľ univerzálnej služby opraviť do 30 dní odo dňa podania žiadosti. Je možnosť lehotu predĺžiť na 90 dní, ale to len v odôvodnených a zriedkavých  prípadoch. Chybu opravia na základe originálu alebo osvedčenej kópie verejnej listiny alebo iného dokumentu.

Poskytovanie údajov z registra

Správcovi informačného systému verejnej správy udelí ministerstvo ním stanovenému prevádzkovateľovi a poskytovateľovi univerzálnej služby informácie z registra v elektronickej podobe (aj automatizovanou metódou).

Ministerstvo môže poskytnúť informácie aj inej osobe, ak o to požiada, a to:

 • V podobe elektronického odpisu vo forme podľa daného predpisu, pokiaľ ide o žiadosť na získanie údajov k jednému vstupu do budovy alebo k jednému hlavnému vstupu do budovy označeným orientačným číslom
 • Masovo vo forme elektronického odpisu podľa daného predpisu, pokiaľ ide o žiadosť na získanie údajov k viacerým hlavným vstupom do budovy alebo vstupom do viacerých budovy označeným orientačným číslom
 • Automatizovanou metódou

Register si je možné prezrieť aj na internete, cez webový portál ministerstva. Takéto sprístupnené údaje majú len informatívny charakter.

Správne delikty

Ak poskytovateľ univerzálnej služby nedodrží svoje povinnosti a podmienky vyplývajúce z funkcie, okresný úrad mu môže dať pokutu od 1000€ do 5000€. Výška pokuty sa odvíja od závažnosti, spôsobu, trvania a následkov nedodržania predpisov. Pokutu je možné uložiť do dvoch rokov odo dňa prijatia správy o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov. Zisky z pokút putujú do štátneho rozpočtu.

Určovanie, zmena a zrušenie súpisného a orientačného čísla

Podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky obec určuje stavbám orientačné a súpisné čísla. Tabuľky so súpisným číslom zaobstaráva samotná obec z vlastného rozpočtu, tabuľky s orientačným číslom zaobstaráva stavebník, ktorý má potom aj na starosti samotné pripevnenie oboch tabuliek. Tabuľky so súpisným a orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba na dobre viditeľné miesto, aby sa dali z ulice hneď zaregistrovať. Každá tabuľka s číslom je jedinečná.

Mestská časť obstaráva tieto úkony:

 • Eviduje každé druhy číslovania stavieb
 • Vymieňa evidenčné čísla za súpisné
 • Dáva návrhy na pomenovania ulíc
 • Dáva oznámenie o číslovaní stavieb súpisnými a orientačnými číslami, taktiež o ich zmene a zrušení
 • Dáva potvrdenie o pridelení orientačného a súpisného čísla

Žiadosť ohľadom súpisného a orientačného čísla možno podať elektronicky, mailom, písomnou formou alebo osobne, na podateľni miestneho úradu.

K žiadosti sú stavebníci povinní doložiť geodetom zameraný adresný bod stavby, kde bude uvedená zemepisná šírka a dĺžka. Pokiaľ má stavba viaceré vchody, tak adresným bodom musí byť zameraný každý bod samostatne.

Pri pomenovaní novej ulice si musia stavebníci ešte pred určením názvu ulice zaobstarať  „Vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice“.

Subjekt určený v kolaudačnom rozhodnutí je povinný podať žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Majiteľ stavby je povinný mať viditeľne označenú budovu súpisným a orientačným číslom.

Pri novostavbe treba predložiť: legitímne kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán  na zameranie novostavby ku kolaudácii, list vlastníctva na pozemok pod stavbou, výpis z obchodného registra, splnomocnenie (ak sa nechá stavebník zastupovať), a ak nastala situácia, že došlo k zmene vlastníka po kolaudácii, treba doložiť doklad o nadobudnutí stavby do vlastníctva.

Pri odstránenej stavbe treba predložiť: legitímne rozhodnutie o odstránení stavby, rozhodnutie o určení súpisného čísla, výpis z obchodného registra, geometrický plán so zameraním stavby a splnomocnenie (ak sa nechá stavebník zastupovať).

Pri stavbe, ktorej bolo pridelené evidenčné číslo, stará garáž, chata, prístrešok a podobne, treba predložiť to isté, čo pri novostavbe, plus rozhodnutie o určení evidenčného čísla.

Za potvrdenie o určení súpisného čísla sa účtuje poplatok 1,50€.

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2897 Priemer: 4.7]