Geodet

Prvý krok k získaniu ďalších informácií a cenovej ponuky

Kontaktujte nás:

* pole je povinné

Autorizovaný geodet a kartograf

JKM (jednotné kontaktné miesto – portál poskytujúci informácie o získavaní oprávnenia na podnikanie) sprostredkúva príslušnému orgánu žiadosti o vznik oprávnenia na podnikanie pri činnostiach, ktoré sa za podnikanie pokladajú na základe osobitných predpisov. O udelení oprávnenia na podnikanie rozhoduje príslušný orgán, ktorý žiadosti prijíma a následne priamo komunikuje so žiadateľom. V stanovenej lehote, ktorú určujú osobitné predpisy, potom rozhodne orgán o vydaní oprávnenia.

 

Predpoklady, ktoré musí spĺňať žiadateľ o oprávnenie na vykonávanie povolania autorizovaný geodet a kartograf

Fyzická osoba je do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov (AGaK) zapísaná Komorou geodetov a kartografov (KGK). Táto fyzická osoba musí:

a. byť spôsobilá právne konať v plnom rozsahu,

b. byť bezúhonná,

c. zložiť kvalifikačnú skúšku pred KGK alebo sa musí preukázať osobitnou odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti AGaK, alebo sa vie preukázať uznanou odbornou kvalifikáciou podľa osobitného predpisu,

d. zložiť sľub.

Spôsobilosť právne konať fyzická osoba nadobúda po dovŕšení plnoletosti, čím sa rozumie osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov alebo osoba staršia ako 16 rokov, ktorá disponuje povolením k uzavretiu manželstva.

Ku kvalifikačnej skúške pred KGK je pripustená fyzická osoba s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa študijného odboru geodézia a kartografia s päťročnou odbornou praxou vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach (tvorba geometrického plánu, určovanie pozemkových hraníc apod.) alebo fyzická osoba, ktorá sa vie preukázať odbornou kvalifikáciou v danom odbore.

Osobitnou odbornou spôsobilosťou disponuje fyzická osoba, ktorá

a. dosiahla druhý stupeň vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore geodézia a kartografia alebo disponuje rozhodnutím, vydaným podľa osobitného predpisu, ktoré uznáva vzdelanie fyzickej osoby; alebo dosiahla druhý stupeň vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore banskomeračského zamerania hlbinného dobývania a nadobudla päťročnú prax vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach (napr. tvorba geometrických plánov, skúsenosť s činnosťami spojenými s pozemkovými úpravami apod.) alebo disponuje rozhodnutím o uznaní praxe, vydaným na základe osobitného predpisu a

b. úspešne absolvuje kvalifikačnú skúšku pred Úradom geodézie, kartografie a katastra SR, na základe ktorej následne získa osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti.

K zápisu do zoznamu AGaK je potrebné, aby fyzická osoba zložila sľub predsedovi predstavenstva komory v tomto znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že činnosť autorizovaného geodeta a kartografa budem vykonávať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Etickým kódexom autorizovaného geodeta a kartografa a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, čestne, svedomite a nestranne.“

 

Bližšie informácie k výkonu povolania autorizovaný geodet a kartograf

Geodetické a kartografické činnosti, ktoré sú potrebné ku kvalifikačnej skúške pred KGK:

– geodetické činnosti spojené s pozemkovými úpravami; tvorba geometrických plánov; kontrola geometrických plánov; určovanie pozemkových hraníc; zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov; meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov preberaných do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2 a objektov, ktoré sú súčasťou tematických mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2; vytyčovanie priestorovej polohy stavebných objektov a kontrolné meranie dodržiavania tejto polohy; budovanie vytyčovacích sietí; meranie deformácií a posunov stavebných objektov a technologických zariadení; meranie a zobrazenie predmetov skutočného vyhotovenia stavby a vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení – okrem merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia jednoduchých a drobných stavieb a zmien týchto stavieb; geodetické činnosti vykonávané pre potreby štátnych orgánov a orgánov územnej správy, ktoré súvisia s budovaním a aktualizáciou informačných systémov o území.

Vybrané geodetické a kartografické činnosti, ktoré sú potrebné na osobitnú odbornú spôsobilosť:

– tvorba geometrických plánov; kontrola geometrických plánov; geodetické činnosti súvisiace s pozemkovými úpravami a vytyčovaním hraníc pozemkov; zriaďovanie a aktualizovanie geodetických bodov; meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov preberaných do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2.

 

Poplatky spojené s vydaním oprávnenia na vykonávanie povolania autorizovaný geodet a kartograf

Kvalifikačná skúška na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti……………..82,50 €

Poplatok za kvalifikačnú skúšku je možné uhradiť:

1. kolkovými známkami na správnom orgáne v uvedenej nominálnej hodnote,

2. hotovosťou do pokladnice správneho orgánu,

3. poštovou poukážkou na účet príslušného správneho orgánu alebo

4. bankovým prevodom.

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu spracovaného elektronicky obsahujúceho elektronický podpis, poplatky sa znižujú o 50 % z výšky poplatkov určených v sadzobníku (maximálne však do výšky 70 €).

Pozn.: Žiadateľ môže uhradiť správny poplatok spôsobmi uvedenými vyššie. Platby vykonané prostredníctvom bankového prevodu sa však považujú za uhradené až dňom odpísania z účtu žiadateľa. (Platbu nie je potrebné dokladovať k elektronickej žiadosti o vydanie oprávnenia.)

Výška príspevkov pre KGK:

– príspevok na členstvo v KGK…………………………………………………………………….166 €

– výška poistného k poisteniu zodpovednosti za výkon činnosti AGaK………………..30,50 €

– pečiatka a oprávnenie………………………………………………………………40 €

– kvalifikačná skúška na KGK…………………………………………………..200 €

– prípravný kurz ku kvalifikačnej skúške na KGK……………………………100 € (nepovinný)

Pozn.: Členský príspevok si každý člen platí na jeden rok. V prípade, že členstvo trvá kratšie ako 6 mesiacov, výška príspevku sa znižuje na polovicu. Jednorazový príspevok sa platí za zapísanie do zoznamu autorizovaných osôb a ten je splatný najneskôr v deň zápisu. Poplatok za kvalifikačnú skúšku je splatný pred jej vykonaním.

 

Postup ako získať oprávnenie na výkon povolania autorizovaný geodet a kartograf

Žiadosť o vydanie oprávnenia je možné podať elektronicky na tomto linku prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR (bližšie informácie o podaní elektronickej žiadosti tu) alebo priamo na príslušný orgán, ktorým je KGK. Žiadosť o zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov nájdete na stránkach KGK.

K žiadosti o zápis do zoznamu AGaK je potrebné priložiť prílohy a zložiť sľub do rúk predsedu predstavenstva komory. Prílohy, ktoré sa prikladajú k žiadosti, sú:

 1. doklad o dosiahnutom vzdelaní a praxi,
 2. doklad o vykonaní kvalifikačnej skúšky alebo osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti,
 3. doklad o úhradách (členský príspevok, poistné a úhrada za vydanie oprávnenia na vykonávanie povolania autorizovaný geodet a kartograf)
 4. výpis z registra trestov (pre občanov SR zabezpečuje automaticky a bezplatne JKM)

 

Usmernenie

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_16/2016, z dňa 12. 05. 2016, ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní preukazov na úseku geodézie, kartografie a katastra

V usmernení sa stanovuje riadiaci orgán štátnej správy v oblasti geodézie, kartografie a katastra. Tento orgán určuje kvalitatívne podmienky, ktoré musia plniť autorizovaní geodeti a kartografi, takisto zabezpečuje prevádzkovanie a tvorbu informačného systému a poskytuje informácie z tohto systému a výsledky vybraných geodetických a kartografických činností (tvorba geometrických plánov, kontrola geometrických plánov, pozemkové úpravy a výsledky ďalších činností uvedených vyššie).

Toto usmernenie má slúžiť na ustanovenie postupov a poplatkov, ktoré sa uplatňujú pri vydávaní preukazov na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti a pri vydávaní preukazov geodeta. Zároveň bližšie určuje k akým činnostiam oprávňujú preukazy ich držiteľa.

V usmernení sa vymedzuje spôsob spravovania Centrálneho registra geodetov, v ktorom nájdeme informácie o vydaných preukazoch a ich držiteľoch. Uvádzajú sa v ňom aj podrobnosti k podaniu žiadosti o vydanie preukazov.

Plné znenie tohto usmernenia nájdete nižšie.

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa Smernice Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o príprave, zverejňovaní a evidencii interných normatívnych aktov vydáva toto usmernenie:

 

Čl. I

Úvodné ustanovenia

Úrad ako ústredný orgán štátnej správy na základe § 12 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „katastrálny zákon“) v spojení s § 4 ods. 2 písm. c), h) a i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (ďalej len

„zákon o geodézii a kartografii“)

 1. riadi výkon štátnej správy na úseku geodézie, kartografie a katastra,
 2. určuje kvalitatívne podmienky na vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností uvedených v § 6 zákona o geodézii a kartografii,
 3. zabezpečuje tvorbu a prevádzkovanie informačného systému geodézie, kartografie a katastra a poskytovanie informácií a údajov z informačného systému geodézie, kartografie a katastra,
 4. zabezpečuje preberanie, zhodnocovanie, dokumentovanie, archivovanie a sprístupňovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností.

 

Čl. II

Účel usmernenia

Účelom tohto usmernenia je ustanoviť

 1. postup pri vydávaní preukazu oprávňujúceho na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti (ďalej len „preukaz na vstup a vjazd“) a určení poplatkov za jeho vydanie,
 2. postup pri vydávaní preukazu geodeta a určení poplatkov za jeho vydanie,
 3. spôsob spravovania Centrálneho registra geodetov.

 

Čl. III

Preukazy

 1. Preukaz na vstup a vjazd slúži držiteľovi na preukázanie oprávnenosti na vstup alebo vjazd na nehnuteľnosť[1]) pri vykonávaní alebo kontrole geodetických a kartografických činností. Tento preukaz vydáva okresný úrad v sídle kraja.[2]) Vzor preukazu na vstup a vjazd je v prílohe č. 1 tohto usmernenia.
 2. Preukaz geodeta vydáva úrad. Vzor preukazu geodeta je v prílohe č. 2 tohto usmernenia. Preukaz geodeta slúži držiteľovi, ktorý vykonáva geodetické a kartografické činnosti, na
  1. preukázanie oprávnenosti na vstup do vyhradených priestorov okresného úradu, ktoré sú určené pre osoby vykonávajúce geodetické a kartografické činnosti,
  2. nahliadanie, robenie si výpisov, odpisov alebo náčrtov zo zbierky listín,[3])
  3. vykonávanie geodetických a kartografických činností na origináli katastrálnej mapy alebo mapy určeného operátu[4]) alebo na neplatných mapách,[5])
  4. vyžiadanie údajov z katastrálneho operátu elektronickou poštou,[6])
  5. umožnenie diaľkového prístupu k vybraným databázam informačného systému katastra nehnuteľností,[7])
  6. vyžiadanie čísla záznamu podrobného merania zmien, parcelného čísla novovytváranej parcely, čísla novozriadeného podrobného geodetického bodu,[8])
  7. vyžiadanie ďalších podkladov zo štátnej dokumentácie v papierovej alebo elektronickej forme.[9])
 3. Oprávnenie z preukazu geodeta je neprenosné na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.
 4. Pri plnení služobných povinností sa za preukaz podľa odseku 2 považuje aj služobný preukaz zamestnanca úradu, zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý vykonáva štátnu službu na okresnom úrade na katastrálnom odbore alebo na odbore opravných prostriedkov alebo zamestnanca právnickej osoby zriadenej úradom.
 5. Preukazy podľa odsekov 1 a 2 sú platné na celom území Slovenskej republiky.
 6. Rozmery obidvoch preukazov sú 9 cm x 6 cm.
 7. Platnosť preukazu sa končí, ak
  1. uplynuli tri roky od jeho vydania,
  2. sa zmenili osobné údaje o držiteľovi preukazu,
  3. sa zmenilo číslo občianskeho preukazu držiteľa preukazu alebo bola zistená chyba v preukaze zapríčinená orgánom, ktorý preukaz vydal,
  4. bol preukaz zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený,
  5. držiteľ preukazu zomrel.
 8. Ak sa platnosť preukazu skončila podľa odseku 7 písm. a), vydá sa nový preukaz, ktorý sa označí rovnakým číslom.
 9. Ak sa platnosť preukazu skončila podľa odseku 7 písm. b) alebo písm. d), vydá sa nový preukaz, ktorý sa označí novým číslom.
 10. Ak sa platnosť preukazu skončila podľa odseku 7 písm. c), vydá sa nový preukaz, ktorý bude obsahovať opravené údaje a preukaz sa označí rovnakým číslom. Dátum vydania preukazu sa nemení.
 11. Údaje o vydaných preukazoch a ich držiteľoch sa evidujú v Centrálnom registri geodetov.[10])

 

Čl. IV

Žiadosť o vydanie preukazu

 1. Žiadosť o vydanie preukazu (ďalej len „žiadosť“) obsahuje
  1. titul, meno, priezvisko, dátum narodenia a číslo občianskeho preukazu fyzickej osoby, ktorá žiada o vydanie preukazu (ďalej len „držiteľ preukazu“),
  2. doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu držiteľa preukazu,
  3. obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo držiteľa preukazu – fyzickej osoby, ktorá podniká alebo vykonáva zárobkovú činnosť alebo obchodné meno, identifikačné číslo organizácie a sídlo právnickej osoby, u ktorej je držiteľ preukazu zamestnaný (ďalej len „zamestnávateľ“),
  4. podpis žiadateľa; ak je žiadateľom zamestnávateľ, odtlačok pečiatky a podpis jeho štatutárneho orgánu alebo ním splnomocnenej osoby.
 2. Prílohou žiadosti je
  1. preukaz, ktorého platnosť sa skončila; preukaz, ktorý bol zničený, stratený alebo odcudzený sa k žiadosti neprikladá a táto skutočnosť sa uvedie v žiadosti,
  2. kópia dokladu podľa prílohy č. 3 tohto usmernenia, ktorý preukazuje spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti11) držiteľa preukazu.
 3. Ak bol vydaný preukaz po nadobudnutí účinnosti tohto usmernenia, pri vydávaní ďalšieho preukazu sa kópia dokladu podľa odseku 2 písm. b) k žiadosti neprikladá.
 4. Vzor žiadosti je v prílohe č. 4 tohto usmernenia.

 

Čl. V

Poplatky

 1. Za vydanie preukazu oprávňujúceho na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti sa vyberá správny poplatok podľa položky 11a písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „sadzobník“).
 2. Za vydanie preukazu geodeta sa vyberá správny poplatok podľa položky 6 písm. a) sadzobníka.
 3. Za vydanie preukazu, ktorého platnosť sa skončila podľa Čl. III ods. 7 písm. d), sa vyberá správny poplatok podľa položky 6 písm. b) alebo písm. d) sadzobníka.
 4. Ak sa platnosť preukazu skončila podľa Čl. III ods. 7 písm. c), za vydanie ďalšieho preukazu sa správny poplatok nevyberá.

 

Čl. VI

Centrálny register geodetov

 1. Centrálny register geodetov bol zriadený osobitným pokynom10) a slúži na evidovanie údajov o vydaných preukazoch a ich držiteľoch.
 2. Centrálny register geodetov spravuje úrad.
 3. Úrad zverejňuje Centrálny register geodetov na svojom webovom sídle a na intranete; nezverejňuje sa dátum narodenia a číslo občianskeho preukazu držiteľa preukazu.
 4. Zverejňovanie podľa odseku 3 na základe požiadavky katastrálneho odboru úradu zabezpečuje
  1. odbor informatiky, bezpečnosti a krízového riadenia úradu na webovom sídle úradu,
  2. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave na intranete.
 5. Centrálny register geodetov sa aktualizuje raz mesačne, vždy k poslednému dňu v mesiaci.
 6. Nové a zmenené údaje o preukazoch oprávňujúcich na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti a ich držiteľoch zasiela katastrálny odbor okresného úradu poverenému zamestnancovi úradu raz mesačne, vždy posledný deň v mesiaci.
 7. Zápis v Centrálnom registri geodetov oprávňuje držiteľa platného preukazu geodeta vyžiadať si údaje z katastrálneho operátu elektronickou poštou6) a získať údaje z vybraných databáz informačného systému katastra nehnuteľností [Čl. III ods. 2 písm. e)].

 

Čl. VII

Osobitné ustanovenia

Ak sa v tomto usmernení používa slovo „preukaz“ v príslušnom tvare, má sa na mysli preukaz oprávňujúci na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti ako aj preukaz geodeta.

 

Čl. VIII

Prechodné ustanovenia

 1. Preukaz oprávňujúci na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti vydaný pred účinnosťou tohto usmernenia sa považuje za preukaz oprávňujúci na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti vydaný podľa tohto usmernenia a zostáva v platnosti, pokiaľ nenastane niektorá zo skutočností podľa Čl. III ods. 7 písm. a) až e).
 2. Preukaz oprávňujúci na vstup do štátnej dokumentácie vydaný pred účinnosťou tohto usmernenia sa považuje za preukaz geodeta vydaný podľa tohto usmernenia a zostáva v platnosti, pokiaľ nenastane niektorá zo skutočností podľa Čl. III ods. 7 písm. a) až e).

 

Čl. IX

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_11/2015, zo dňa 06. 05. 2015, ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní preukazu oprávňujúceho na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti a preukazu oprávňujúceho na vstup do štátnej dokumentácie a spôsob spravovania Centrálneho registra geodetov.

 

Čl. X

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 20. mája 2016.

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2896 Priemer: 4.7]