Geodet Bratislava

Prvý krok k získaniu ďalších informácií a cenovej ponuky

Kontaktujte nás:

* pole je povinné

Bratislavský kraj

Bratislava I: Staré Mesto, Bratislava II: Podunajské Biskupice, Ružinov, Vrakuňa, Bratislava III: Nové Mesto, Rača, Vajnory, Bratislava IV: Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica, Bratislava V: Čunovo, Jarovce, Petržalka, Rusovce, Malacky, Stupava, Modra, Pezinok, Svätý Jur, Senec

Autorizovaný geodet a kartograf Bratislava

Výkon činnosti geodeta a kartografa je podnikanie podľa osobitných predpisov. Takéto podnikanie môže byť veľmi výhodné, najmä pokiaľ ako geodet podnikáte v geodeticky výhodnej lokalite. Práve Bratislava môže byť mestom, kde nájdete veľa pracovných príležitostí. Jej mestské časti ako Nové Mesto, Staré Mesto, Petržalka, Rača, Devínska Nová Ves sú rozsiahle a vykonávanie geodetických činností môže byť v Bratislave skutočne výhodné. Veľa obyvateľov týchto častí potrebuje vyhotoviť geometrický plán a ďalšie geodetické činnosti. Čo však musíte spĺňať, aby ste mohli pracovať ako autorizovaný geodet alebo kartograf?
Fyzická osoba, ktorá chce byť zapísaná Komorou geodetov a kartografov do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov (ďalej len „zoznam AGaK“), musí spĺňať tieto podmienky:
– Musí byť spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu. Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu vzniká plnoletosťou, ktorú osoba nadobúda dovŕšením 18. roku veku. Osoba môže nadobudnúť plnoletosť aj pred 18. rokom života v prípade, že uzatvorí manželstvo.
– Je povinná zložiť kvalifikačnú skúšku pred komorou alebo preukázať osobitnú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti AGaK, prípadne preukázať uznanie odbornej kvalifikácie podľa osobitného predpisu.
– Musí zložiť sľub.
– Musí byť bezúhonná.

Kvalifikačná skúška pred komorou
Fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia, plus po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania vykonávala päť rokov odbornú prax vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach, prípadne preukázala uznanie odbornej kvalifikácie, môže vykonať kvalifikačnú skúšku pred komorou.
Kto môže získať osobitnú odbornú spôsobilosť?
Osobitnú odbornú spôsobilosť môže získať fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia, prípadne vzdelanie uznané na základe rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore banskomeračského zamerania hlbinného dobývania a po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach alebo prax uznanú podľa rozhodnutia vydaného na základe osobitného predpisu.
Druhý krok, ktorý je potrebný pre získanie odbornej spôsobilosti, je úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky pred Úradom geodézie, kartografie a katastra SR. Ak je kvalifikačná skúška vykonaná úspešne, úrad vydá fyzickej osobe osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti.
Aké sú vybrané geodetické a kartografické činnosti na kvalifikačnú skúšku pred komorou?
Ako sme už spomínali, práca geodeta v ktoromkoľvek meste, nielen v meste Bratislava, vyžaduje najprv okrem iného zloženie kvalifikačnej skúšky. Na túto kvalifikačnú skúšku pred komorou si môžete vybrať z týchto geodetických a kartografických činností:
– geometrický plán (vyhotovovanie geometrických plánov)
– geodetické činnosti na pozemkové úpravy
– vytyčovanie hraníc pozemkov
– zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov
– meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2
– meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sú obsahom tematických mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2
– meranie posunov a deformácií stavebných objektov a technologických zariadení
– budovanie vytyčovacích sietí
– vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov
– meranie a zobrazenie predmetov skutočného vyhotovenia stavby a vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení, okrem merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia jednoduchých stavieb a drobných stavieb a zmien týchto stavieb a geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území, ktoré sú budované a aktualizované pre potreby štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.
Medzi vybrané geodetické a kartografické činnosti na osobitnú odbornú spôsobilosť zas patrí geometrický plán, vytyčovanie hraníc pozemkov , geodetické činnosti na pozemkové úpravy, zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov, meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2.
Aké sú poplatky za vydanie oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa
Po splnení vyššie uvedených podmienok a udelení oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, musí budúci geodet alebo kartograf zaplatiť určité poplatky.
Poplatok za kvalifikačnú skúšku na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti je 82,50 €. Tento poplatok je možné uhradiť v hotovosti do pokladnice správneho orgánu, kolkovými známkami v uvedenej nominálnej hodnote na správnom orgáne, poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu, prípadne prevodom z účtu v banke.
Ak ste geodet, odporúčame využívať elektronické služby. Ak sa totiž úkony a konania vykonávajú na základe návrhu poslaného pomocou elektronických prostriedkov a podpísaný je elektronickým podpisom, poplatok je znížený o 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku (najviac však do výšky 70 €).
Každý člen komory je povinný platiť ročný členský príspevok. Ak členstvo trvá menej ako 6 mesiacov, platí členský príspevok v polovičnej výške. Poplatky sú nasledovné:
– členský príspevok…………………………………………………………………..166 €
– poistné k poisteniu zodpovednosti za výkon činnosti AGaK………………30,50 €
– oprávnenie a pečiatka………………………………………………………………40  €
– kvalifikačná skúška na komore…………………………………………………..200  €
– prípravný kurz ku kvalifikačnej skúške na komore……………………………100 € (nie je povinný)
V Bratislava a jej mestských častiach pôsobia geodeti, ktorí majú už teraz plné ruky práce, po splnení všetkých vyššie spomenutých požiadaviek sa k nim môžete pripojiť aj vy. Geometrický plán, vytyčovanie a mnohé ďalšie geodetické služby sú v Bratislave čoraz žiadanejšie, dvere do tohto podnikania tak máte otvorené dokorán.

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2896 Priemer: 4.7]