Geodet Košice

Prvý krok k získaniu ďalších informácií a cenovej ponuky

Kontaktujte nás:

* pole je povinné

Košický kraj

Gelnica, Košice, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov

Autorizovaný geodet a kartograf Košice

Ak plánujete kariéru autorizovaného geodeta, rozhodne vám odporúčame začať vo veľkých mestách. Lukratívne lokality na výkon geodetických činností sa nenachádzajú len na západnom Slovensku, ale aj na východe. Napríklad, Košice. Metropola východu so svojimi mestskými časťami ako Barca, Džungľa, Juh, Kavečany, Krásna, Pereš, Sídlisko KVP, Západ, Šebastovce, ale aj známe Staré Mesto, prináša mnoho lukratívnych pracovných príležitostí. Geometrický plán, vytyčovanie pozemkov, ale aj geodetické práce pre firmy, ktoré v Košiciach sídlia – to a ešte oveľa viac môžete robiť ako autorizovaný geodet v Košiciach. V prvom rade by ste však mali vedieť, čo potrebujete na to, aby ste mohli byť oficiálnym geodetom zapísaným v zozname autorizovaných geodetov a kartografov.

Kto môže získať osobitnú odbornú spôsobilosť?

Osobitnú odbornú spôsobilosť môže získať fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia, prípadne vzdelanie uznané na základe rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore banskomeračského zamerania hlbinného dobývania a po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach alebo prax uznanú podľa rozhodnutia vydaného na základe osobitného predpisu.

Druhým dôležitým krokom pre získanie odbornej spôsobilosti je úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky pred Úradom geodézie, kartografie a katastra SR. Ak je kvalifikačná skúška vykonaná úspešne, úrad vydá fyzickej osobe osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti.

Čo musíte spĺňať, aby ste mohli byť zaradení do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov?

Aby ste mohli byť ako fyzická osoba zapísaný Komorou geodetov a kartografov do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov (ďalej len „zoznam AGaK“), v prvom rade musíte byť spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu. Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu vzniká plnoletosťou, ktorú osoba nadobúda dovŕšením 18. roku veku. Fyzická osoba môže nadobudnúť plnoletosť aj pred 18. rokom života v prípade, že táto osoba uzatvorí manželstvo. Musíte byť bezúhonný a zložiť sľub. Následne ste povinný zložiť kvalifikačnú skúšku pred komorou alebo preukázať osobitnú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti AGaK, prípadne preukázať uznanie odbornej kvalifikácie podľa osobitného predpisu.

Kvalifikačná skúška pred komorou

Ako budúci geodet musíte pred zaradením do zoznamu geodetov vykonať kvalifikačnú skúšku. Pred komorou ju môže vykonať fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia, plus po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania vykonávala päť rokov odbornú prax vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach, prípadne preukázala uznanie odbornej kvalifikácie.

Aké sú geodetické a kartografické činnosti na odbornú spôsobilosť?

Možností máte viacero, zvoliť si môžete geometrický plán, vytyčovanie hraníc pozemkov , geodetické činnosti na pozemkové úpravy, zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov, meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2.

Geodetické a kartografické činnosti na kvalifikačnú skúšku pred komorou

Práca geodeta v ktoromkoľvek meste, nielen v meste Košice a ich okolí, vyžaduje najprv okrem iného zloženie kvalifikačnej skúšky. Na túto kvalifikačnú skúšku pred komorou si môžete vybrať z týchto geodetických a kartografických činností:
– geometrický plán (vyhotovovanie geometrických plánov)

– geodetické činnosti na pozemkové úpravy

– vytyčovanie hraníc pozemkov

– zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov

– meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2

– meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sú obsahom tematických mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2

– meranie posunov a deformácií stavebných objektov a technologických zariadení

– budovanie vytyčovacích sietí

– vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov

– meranie a zobrazenie predmetov skutočného vyhotovenia stavby a vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení, okrem merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia jednoduchých stavieb a drobných stavieb a zmien týchto stavieb a geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území, ktoré sú budované a aktualizované pre potreby štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Za vydanie oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa sa platia nasledovné poplatky.

Poplatok za kvalifikačnú skúšku na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti je 82,50 €. Tento poplatok je možné uhradiť v hotovosti do pokladnice správneho orgánu, kolkovými známkami v uvedenej nominálnej hodnote na správnom orgáne, poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu, prípadne prevodom z účtu v banke.

Geodetom určite odporúčame využívať elektronické služby. Ak sa totiž úkony a konania vykonávajú na základe návrhu poslaného pomocou elektronických prostriedkov a podpísaný je elektronickým podpisom, poplatok je znížený o 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku (najviac však do výšky 70 €).

Každý člen komory je povinný platiť ročný členský príspevok. Ak členstvo trvá menej ako 6 mesiacov, platí členský príspevok v polovičnej výške. Poplatky sú nasledovné:

– členský príspevok…………………………………………………………………..166 €
– poistné k poisteniu zodpovednosti za výkon činnosti AGaK………………30,50 €
– oprávnenie a pečiatka………………………………………………………………40  €
– kvalifikačná skúška na komore…………………………………………………..200  €
– prípravný kurz ku kvalifikačnej skúške na komore……………………………100 € (nie je povinný)

Po splnení týchto podmienok môžete začať vytvárať geometrický plán, vytyčovať pozemky a vykonávať ďalšie geodetické činnosti plne legálne, ako autorizovaný geodet. A ak to bude vo veľkom meste, akým sú napríklad spomínané Košice, o prácu máte postarané.

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2896 Priemer: 4.7]