Geodet Nitra

Prvý krok k získaniu ďalších informácií a cenovej ponuky

Kontaktujte nás:

* pole je povinné

Nitriansky kraj

Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce

Autorizovaný geodet a kartograf Nitra

Kariéra autorizovaného geodeta môže byť veľmi lukratívna, predovšetkým geodeti vo veľkých mestách majú vždy o prácu postarané. Ak plánujete pôsobenie v západnej časti Slovenska, zaujímavým mestom môže byť Nitra. Nitra ako mesto je totiž bohatá na mestské časti, ako napríklad Čermáň, Diely, Dolné Krškany, Dražovce, Chrenová, Janíkovce, Párovské Háje a niekoľko ďalších, poskytujú príležitosti na mnohé geodetické práce. Geometrický plán, vytyčovanie hraníc pozemkov a mnohé činnosti boli žiadané vždy a ešte aj veľmi dlho budú. Najmä v meste ako Nitra, ktoré sa neustále rozrastá. Geodeti tak majú práce dosť a pôsobenie v Nitre sa skutočne oplatí.

Č musíte spĺňať, aby ste sa mohli dostať do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov?

Aby mohla byť fyzická osoba zapísaná Komorou geodetov a kartografov do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov (ďalej len „zoznam AGaK“), musí byť v prvom rade spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu. Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu vzniká plnoletosťou, ktorú osoba nadobúda dovŕšením 18. roku veku. Plnoletosť môže fyzická osoba nadobudnúť aj pred 18. rokom života v prípade, že táto osoba uzatvorí manželstvo. Následne fyzická osoba povinná zložiť kvalifikačnú skúšku pred komorou alebo preukázať osobitnú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti AGaK, prípadne preukázať uznanie odbornej kvalifikácie podľa osobitného predpisu. V neposlednom rade musí takáto osoba zložiť sľub a byť bezúhonná.

Kto získava osobitnú odbornú spôsobilosť?

Osobitnú odbornú spôsobilosť môže získať fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia, prípadne vzdelanie uznané na základe rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore banskomeračského zamerania hlbinného dobývania a po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach alebo prax uznanú podľa rozhodnutia vydaného na základe osobitného predpisu. Pre získanie odbornej spôsobilosti je následne potrebné úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky pred Úradom geodézie, kartografie a katastra SR. Ak je kvalifikačná skúška vykonaná úspešne, úrad vydá fyzickej osobe osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti.

Kvalifikačná skúška pred komorou

Budúci geodeti musia pred tým, ako môžu byť zaradení do zoznamu geodetov, vykonať kvalifikačnú skúšku. Tú môže pred komorou vykonať fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia, plus po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania vykonávala päť rokov odbornú prax vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach, prípadne preukázala uznanie odbornej kvalifikácie.

Aké sú vybrané geodetické a kartografické činnosti na kvalifikačnú skúšku pred komorou?

Ako sme už spomínali, práca geodeta v ktoromkoľvek meste, nielen v meste Nitra a jej okolí, vyžaduje najprv okrem iného zloženie kvalifikačnej skúšky. Na túto kvalifikačnú skúšku pred komorou si môžete vybrať z týchto geodetických a kartografických činností:
– geometrický plán (vyhotovovanie geometrických plánov)

– geodetické činnosti na pozemkové úpravy

– vytyčovanie hraníc pozemkov

– zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov

– meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2

– meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sú obsahom tematických mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2

– meranie posunov a deformácií stavebných objektov a technologických zariadení

– budovanie vytyčovacích sietí

– vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov

– meranie a zobrazenie predmetov skutočného vyhotovenia stavby a vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení, okrem merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia jednoduchých stavieb a drobných stavieb a zmien týchto stavieb a geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území, ktoré sú budované a aktualizované pre potreby štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Vybrané geodetické a kartografické činnosti na osobitnú odbornú spôsobilosť

Do tejto kategórie zas patrí geometrický plán, vytyčovanie hraníc pozemkov , geodetické činnosti na pozemkové úpravy, zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov, meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2.

Aké sú poplatky za vydanie oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa

Po splnení vyššie uvedených podmienok a udelení oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, musí budúci geodet alebo kartograf zaplatiť určité poplatky.

Poplatok za kvalifikačnú skúšku na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti je 82,50 €. Tento poplatok je možné uhradiť v hotovosti do pokladnice správneho orgánu, kolkovými známkami v uvedenej nominálnej hodnote na správnom orgáne, poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu, prípadne prevodom z účtu v banke.

Geodetom rozhodne odporúčame využívať elektronické služby. Ak sa totiž úkony a konania vykonávajú na základe návrhu poslaného pomocou elektronických prostriedkov a podpísaný je elektronickým podpisom, poplatok je znížený o 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku (najviac však do výšky 70 €).

Každý člen komory je povinný platiť ročný členský príspevok. Ak členstvo trvá menej ako 6 mesiacov, platí členský príspevok v polovičnej výške. Poplatky sú nasledovné:

– členský príspevok…………………………………………………………………..166 €
– poistné k poisteniu zodpovednosti za výkon činnosti AGaK………………30,50 €
– oprávnenie a pečiatka………………………………………………………………40  €
– kvalifikačná skúška na komore…………………………………………………..200  €
– prípravný kurz ku kvalifikačnej skúške na komore……………………………100 € (nie je povinný)

Áno, splnenie všetkých vyššie spomínaných podmienok nemusí byť jednoduché, akonáhle sa však do zoznamu autorizovaných geodetov úspešne dostanete, kariéra geodeta v Nitre vás už bude čakať. Ľudia z Nitry a okolia, ktorí budú potrebovať vypracovať geometrický plán, vytýčiť pozemok, prípadne využiť inú geodetickú činnosť, sa na vás, ako autorizovaného geodeta, budú môcť neustále obracať.

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2896 Priemer: 4.8]