Geodet Prešov

Prvý krok k získaniu ďalších informácií a cenovej ponuky

Kontaktujte nás:

* pole je povinné

Prešovský kraj

Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Autorizovaný geodet a kartograf Prešov

Ste budúci geodet a uvažujete nad vhodnou lokalitou, kde by ste mohli poskytovať geodetické služby? V rámci východného Slovenska môže byť zaujímavým mestom Prešov. Pomerne veľké mesto obklopené peknou prírodou ponúka veľa pracovných príležitostí. Prešov má viacero mestských častí, z tých najznámejších môžeme spomenúť napríklad časť Cemjata, Kúty, Nižná Šebastová, Solivar, Táborisko a Teľov. Toto mesto s 87 000 obyvateľmi, z ktorých mnohí potrebujú vytvoriť geometrický plán, vytýčiť hranice pozemku, prípadne využiť iné geodetické služby, je tak skutočne lukratívnou lokalitou pre geodetov. Pred tým, ako budete môcť v Prešove poskytovať služby autorizovaného geodeta, musíte spĺňať určité podmienky.

Zaradenie do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov

Ak chcete byť ako fyzická osoba zapísaný Komorou geodetov a kartografov do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov (ďalej len „zoznam AGaK“), v prvom rade musíte byť spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu. Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu vzniká plnoletosťou, ktorú osoba nadobúda dovŕšením 18. roku veku. Plnoletosť môže fyzická osoba nadobudnúť aj pred 18. rokom života v prípade, že táto osoba uzatvorí manželstvo. Samozrejme, musíte byť bezúhonný a zložiť sľub. Následne ste povinný zložiť kvalifikačnú skúšku pred komorou alebo preukázať osobitnú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti AGaK, prípadne preukázať uznanie odbornej kvalifikácie podľa osobitného predpisu.

Kto môže vykonať kvalifikačnú skúšku pred komorou?

Pred zaradením do zoznamu geodetov musíte ako budúci autorizovaný geodet vykonať kvalifikačnú skúšku. Pred komorou ju môže vykonať fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia, plus po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania vykonávala päť rokov odbornú prax vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach, prípadne preukázala uznanie odbornej kvalifikácie.

Osobitná odborná spôsobilosť

Tú môže získať fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia alebo vzdelanie uznané na základe rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore banskomeračského zamerania hlbinného dobývania a po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach alebo prax uznanú podľa rozhodnutia vydaného na základe osobitného predpisu. Pre získanie odbornej spôsobilosti je taktiež nevyhnutné úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky pred Úradom geodézie, kartografie a katastra SR. Ak je kvalifikačná skúška vykonaná úspešne, úrad vydá fyzickej osobe osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti.

Aké sú geodetické a kartografické činnosti na odbornú spôsobilosť?

V tomto prípade si môžete vybrať z viacerých možností – geometrický plán, vytyčovanie hraníc pozemkov , geodetické činnosti na pozemkové úpravy, zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov, meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2.

Geodetické a kartografické činnosti na kvalifikačnú skúšku pred komorou

Na kvalifikačnú skúšku pred komorou si môžete vybrať z týchto geodetických a kartografických činností:

– geometrický plán (vyhotovovanie geometrických plánov)

– geodetické činnosti na pozemkové úpravy

– vytyčovanie hraníc pozemkov

– zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov

– meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2

– meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sú obsahom tematických mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2

– meranie posunov a deformácií stavebných objektov a technologických zariadení

– budovanie vytyčovacích sietí

– vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov

– meranie a zobrazenie predmetov skutočného vyhotovenia stavby a vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení, okrem merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia jednoduchých stavieb a drobných stavieb a zmien týchto stavieb a geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území, ktoré sú budované a aktualizované pre potreby štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Poplatky

Poplatok za kvalifikačnú skúšku na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti je 82,50 €. Tento poplatok je možné uhradiť v hotovosti do pokladnice správneho orgánu, kolkovými známkami v uvedenej nominálnej hodnote na správnom orgáne, poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu, prípadne prevodom z účtu v banke.

Každý člen komory je povinný platiť ročný členský príspevok. Ak členstvo trvá menej ako 6 mesiacov, platí členský príspevok v polovičnej výške. Poplatky sú nasledovné:

– členský príspevok…………………………………………………………………..166 €
– poistné k poisteniu zodpovednosti za výkon činnosti AGaK………………30,50 €
– oprávnenie a pečiatka………………………………………………………………40  €
– kvalifikačná skúška na komore…………………………………………………..200  €
– prípravný kurz ku kvalifikačnej skúške na komore……………………………100 € (nie je povinný)

Naše odporúčanie – geodetom určite radíme využívať elektronické služby. Ak sa totiž úkony a konania vykonávajú na základe návrhu poslaného pomocou elektronických prostriedkov a podpísaný je elektronickým podpisom, poplatok je znížený o 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku (najviac však do výšky 70 €).

Následne už môžete plne legálne vyhotoviť geometrický plán, prípadne vykonávať inú geodetickú činnosť, a to nielen v meste Prešov, ale v ktoromkoľvek meste na Slovensku.

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2896 Priemer: 4.8]