Geodet Trenčín

Prvý krok k získaniu ďalších informácií a cenovej ponuky

Kontaktujte nás:

* pole je povinné

Trenčiansky kraj

Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín

Autorizovaný geodet a kartograf Trenčín

Geodetické a kartografické práce sú využívané vo všetkých mestách Slovenska, predovšetkým v tých väčších. Ak ste geodet a hľadáte vhodné mesto, v ktorom by ste mohli poskytovať geodetické služby, zaujímavým riešením môže byť napríklad Trenčín. Toto mesto s bohatou históriou má viacero mestských častí – Biskupice, Istebník, Trenčín Juh, Kubrá, Kubrica, Opatová, Záblatie, Trenčín Západ, čo je najväčšia mestská časť a ešte pár ďalších. Geodeti v meste Trenčín tak majú práce vždy dostatok. Geometrický plán, vytyčovanie hraníc pozemkov a mnohé činnosti sú obyvateľmi jednotlivých mestských častí neustále žiadané. Na to, aby ste mohli vykonávať činnosť autorizovaného geodeta, musíte spĺňať základné podmienky. Aké sú to?

Ako sa dostanete do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov?

Aby ste mohli byť ako fyzická osoba zapísaný Komorou geodetov a kartografov do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov (ďalej len „zoznam AGaK“), musíte byť v prvom rade spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu. Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu vzniká plnoletosťou, ktorú osoba nadobúda dovŕšením 18. roku veku. Plnoletosť môže fyzická osoba nadobudnúť aj pred 18. rokom života v prípade, že táto osoba uzatvorí manželstvo. Fyzická osoba, ktorá sa chce dostať do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov, je povinná zložiť kvalifikačnú skúšku pred komorou alebo preukázať osobitnú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti AGaK, prípadne preukázať uznanie odbornej kvalifikácie podľa osobitného predpisu. V neposlednom rade musíte zložiť sľub a byť bezúhonný.

Získanie osobitnej odbornej spôsobilosti

Osobitnú odbornú spôsobilosť môže získať fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia, prípadne vzdelanie uznané na základe rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore banskomeračského zamerania hlbinného dobývania a po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach alebo prax uznanú podľa rozhodnutia vydaného na základe osobitného predpisu.

Druhým krokom pre získanie odbornej spôsobilosti je úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky pred Úradom geodézie, kartografie a katastra SR. Ak je kvalifikačná skúška vykonaná úspešne, úrad vydá fyzickej osobe osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti.

Kvalifikačná skúška pred komorou

Budúci geodeti musia pred zaradením do zoznamu geodetov, vykonať kvalifikačnú skúšku. Tú môže pred komorou vykonať fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia, plus po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania vykonávala päť rokov odbornú prax vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach, prípadne preukázala uznanie odbornej kvalifikácie.

Vybrané geodetické a kartografické činnosti na kvalifikačnú skúšku pred komorou

Ako sme už spomínali, práca geodeta v ktoromkoľvek meste, nielen v meste Trenčín a jeho okolí, vyžaduje najprv okrem iného zloženie kvalifikačnej skúšky. Na túto kvalifikačnú skúšku pred komorou si môžete vybrať z týchto geodetických a kartografických činností:
– geometrický plán (vyhotovovanie geometrických plánov)

– geodetické činnosti na pozemkové úpravy

– vytyčovanie hraníc pozemkov

– zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov

– meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2

– meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sú obsahom tematických mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2

– meranie posunov a deformácií stavebných objektov a technologických zariadení

– budovanie vytyčovacích sietí

– vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov

– meranie a zobrazenie predmetov skutočného vyhotovenia stavby a vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení, okrem merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia jednoduchých stavieb a drobných stavieb a zmien týchto stavieb a geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území, ktoré sú budované a aktualizované pre potreby štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Vybrané geodetické a kartografické činnosti na osobitnú odbornú spôsobilosť

Sem zas patrí geometrický plán, vytyčovanie hraníc pozemkov , geodetické činnosti na pozemkové úpravy, zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov, meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2.

Poplatky za vydanie oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa

Po splnení vyššie uvedených podmienok a udelení oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, musí budúci geodet alebo kartograf zaplatiť určité poplatky.

Poplatok za kvalifikačnú skúšku na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti je 82,50 €. Tento poplatok je možné uhradiť v hotovosti do pokladnice správneho orgánu, kolkovými známkami v uvedenej nominálnej hodnote na správnom orgáne, poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu, prípadne prevodom z účtu v banke.

Geodetom rozhodne odporúčame využívať elektronické služby. Ak sa totiž úkony a konania vykonávajú na základe návrhu poslaného pomocou elektronických prostriedkov a podpísaný je elektronickým podpisom, poplatok je znížený o 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku (najviac však do výšky 70 €).

Každý člen komory je povinný platiť ročný členský príspevok. Ak členstvo trvá menej ako 6 mesiacov, platí členský príspevok v polovičnej výške. Poplatky sú nasledovné:

– členský príspevok…………………………………………………………………..166 €
– poistné k poisteniu zodpovednosti za výkon činnosti AGaK………………30,50 €
– oprávnenie a pečiatka………………………………………………………………40  €
– kvalifikačná skúška na komore…………………………………………………..200  €
– prípravný kurz ku kvalifikačnej skúške na komore……………………………100 € (nie je povinný)

Po splnení vyššie uvádzaných podmienok môžete začať vykonávať prácu geodeta nielen v meste Trenčín, ale aj iných mestách Slovenska. Geodeti budú žiadaní vždy, núdze o prácu sa tak báť rozhodne netreba a čoskoro vás ako autorizovaného geodeta začnú oslovovať prví ľudia, ktorí budú potrebovať vypracovať geometrický plán, vytýčiť hranice pozemku, prípadne využiť inú geodetickú službu.

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2896 Priemer: 4.8]