Geodet Trnava

Prvý krok k získaniu ďalších informácií a cenovej ponuky

Kontaktujte nás:

* pole je povinné

Trnavský kraj

Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava

Autorizovaný geodet a kartograf Trnava

Zaujíma vás geodézia a kartografia a uvažujete nad kariérou autorizovaného geodeta? Geometrický plán, vytyčovanie hraníc pozemkov a mnohé ďalšie geodetické a kartografické činnosti boli žiadané vždy a ešte aj veľmi dlho budú. Geodeti tak majú práce dosť a jedná sa o lukratívny biznis. Špeciálne, ak ste geodet v zaujímavej lokalite, ktorou môže byť napríklad Trnava. Trnava a jej mestské časti ako Modranka, Trnava-sever, Trnava-juh, Trnava-východ, Trnava-stred alebo Trnava-západ poskytujú veľa príležitostí na geodetické a kartografické činnosti.

Ako sa dostanete do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov?

Aby mohla byť fyzická osoba zapísaná Komorou geodetov a kartografov do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov (ďalej len „zoznam AGaK“), musí byť v prvom rade spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu. Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu vzniká plnoletosťou, ktorú osoba nadobúda dovŕšením 18. roku veku. Plnoletosť môže byť nadobudnutá aj pred 18. rokom života v prípade, že táto osoba uzatvorí manželstvo. Následne je táto osoba povinná zložiť kvalifikačnú skúšku pred komorou alebo preukázať osobitnú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti AGaK, prípadne preukázať uznanie odbornej kvalifikácie podľa osobitného predpisu. V neposlednom rade musí takáto osoba zložiť sľub a byť bezúhonná.

Kto vykonáva kvalifikačnú skúšku pred komorou?

Budúci geodeti musia pred tým, ako môžu byť zaradení do zoznamu geodetov, vykonať kvalifikačnú skúšku. Tú môže pred komorou vykonať fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia, plus po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania vykonávala päť rokov odbornú prax vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach, prípadne preukázala uznanie odbornej kvalifikácie.

Kto získava osobitnú odbornú spôsobilosť?

Osobitnú odbornú spôsobilosť môže získať fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia, prípadne vzdelanie uznané na základe rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore banskomeračského zamerania hlbinného dobývania a po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach alebo prax uznanú podľa rozhodnutia vydaného na základe osobitného predpisu.

Druhým krokom potrebným pre získanie odbornej spôsobilosti, je úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky pred Úradom geodézie, kartografie a katastra SR. Ak je kvalifikačná skúška vykonaná úspešne, úrad vydá fyzickej osobe osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti.

Aké sú vybrané geodetické a kartografické činnosti na kvalifikačnú skúšku pred komorou?

Ako sme už spomínali, práca geodeta v ktoromkoľvek meste, nielen v meste Trnava a jej okolí, vyžaduje najprv okrem iného zloženie kvalifikačnej skúšky. Na túto kvalifikačnú skúšku pred komorou si môžete vybrať z týchto geodetických a kartografických činností:
– geometrický plán (vyhotovovanie geometrických plánov)

– geodetické činnosti na pozemkové úpravy

– vytyčovanie hraníc pozemkov

– zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov

– meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2

– meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sú obsahom tematických mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2

– meranie posunov a deformácií stavebných objektov a technologických zariadení

– budovanie vytyčovacích sietí

– vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov

– meranie a zobrazenie predmetov skutočného vyhotovenia stavby a vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení, okrem merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia jednoduchých stavieb a drobných stavieb a zmien týchto stavieb a geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území, ktoré sú budované a aktualizované pre potreby štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Medzi vybrané geodetické a kartografické činnosti na osobitnú odbornú spôsobilosť zas patrí geometrický plán, vytyčovanie hraníc pozemkov , geodetické činnosti na pozemkové úpravy, zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov, meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2.

Poplatky za vydanie oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa

Po splnení vyššie uvedených podmienok a udelení oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, musí budúci geodet alebo kartograf zaplatiť určité poplatky.

Poplatok za kvalifikačnú skúšku na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti je 82,50 €. Tento poplatok je možné uhradiť v hotovosti do pokladnice správneho orgánu, kolkovými známkami v uvedenej nominálnej hodnote na správnom orgáne, poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu, prípadne prevodom z účtu v banke.

Geodetom rozhodne odporúčame využívať elektronické služby. Ak sa totiž úkony a konania vykonávajú na základe návrhu poslaného pomocou elektronických prostriedkov a podpísaný je elektronickým podpisom, poplatok je znížený o 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku (najviac však do výšky 70 €).

Každý člen komory je povinný platiť ročný členský príspevok. Ak členstvo trvá menej ako 6 mesiacov, platí členský príspevok v polovičnej výške. Poplatky sú nasledovné:

– členský príspevok…………………………………………………………………..166 €
– poistné k poisteniu zodpovednosti za výkon činnosti AGaK………………30,50 €
– oprávnenie a pečiatka………………………………………………………………40  €
– kvalifikačná skúška na komore…………………………………………………..200  €
– prípravný kurz ku kvalifikačnej skúške na komore……………………………100 € (nie je povinný)

Ak teda geodézia a kartografia zaujíma aj vás, Trnava a jej okolie ponúka veľa príležitostí, ktoré by bola škoda nevyužiť. Služby ako geometrický plán, vytyčovanie a mnohé ďalšie sú v Trnave sú neustále žiadané a po splnení vyššie spomínaných podmienok ich môžete legálne vykonávať aj vy.

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2896 Priemer: 4.7]