Geodet Žilina

Prvý krok k získaniu ďalších informácií a cenovej ponuky

Kontaktujte nás:

* pole je povinné

Žilinský kraj

Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina

Autorizovaný geodet a kartograf Žilina

Ste budúci geodet a hľadáte vhodné mesto, kde by ste mohli poskytovať geodetické služby? Zaujímavým riešením môže byť práve metropola stredného Slovenska – Žilina. Práve Žilina totiž patrí medzi mestá, kde bude práce pre geodetov vždy dostatok. Má mnoho mestských častí, medzi tie najznámejšie patrí napríklad Bánová, Bôrik, Budatín, Hájik, Hliny, Mojšova Lúčka, Strážov, Trnové, Závodie, ale aj historické Staré Mesto. Obyvatelia týchto mestských častí potrebujú vyhotoviť geometrický plán, vytýčiť hranice pozemkov a využiť mnohé ďalšie služby, ktoré môžete vy ako budúci autorizovaný geodet poskytovať. Aké podmienky však musíte spĺňať, aby ste sa mohli stať geodetom zapísaným v zozname autorizovaných geodetov a kartografov?

Zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov

Na to, aby ste mohli byť ako fyzická osoba zapísaný Komorou geodetov a kartografov do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov (ďalej len „zoznam AGaK“), musíte byť v prvom rade spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu. Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu vzniká plnoletosťou, ktorú osoba nadobúda dovŕšením 18. roku veku, ale fyzická osoba môže nadobudnúť plnoletosť aj pred 18. rokom života v prípade, že táto osoba uzatvorí manželstvo.

Následne je fyzická osoba, ktorá sa chce dostať do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov, povinná zložiť kvalifikačnú skúšku pred komorou alebo preukázať osobitnú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti AGaK, prípadne preukázať uznanie odbornej kvalifikácie podľa osobitného predpisu. V neposlednom rade musíte zložiť sľub a byť bezúhonný.

Kto vykonáva Kvalifikačnú skúšku pred komorou?

Všetci budúci geodeti musia pred zaradením do zoznamu geodetov vykonať kvalifikačnú skúšku. Tú môže pred komorou vykonať fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia, plus po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania vykonávala päť rokov odbornú prax vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach, prípadne preukázala uznanie odbornej kvalifikácie.

Čo je potrebné na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti?

Osobitnú odbornú spôsobilosť môže získať fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia, prípadne vzdelanie uznané na základe rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore banskomeračského zamerania hlbinného dobývania a po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach alebo prax uznanú podľa rozhodnutia vydaného na základe osobitného predpisu.

Druhým krokom pre získanie odbornej spôsobilosti je úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky pred Úradom geodézie, kartografie a katastra SR. Ak je kvalifikačná skúška vykonaná úspešne, úrad vydá fyzickej osobe osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti.

Geodetické a kartografické činnosti na kvalifikačnú skúšku pred komorou

Ako sme už spomínali, práca geodeta v ktoromkoľvek meste, nielen v meste Žilina a jej okolí, vyžaduje najprv okrem iného zloženie kvalifikačnej skúšky. Na túto kvalifikačnú skúšku pred komorou si môžete vybrať z týchto geodetických a kartografických činností:
– geometrický plán (vyhotovovanie geometrických plánov)

– geodetické činnosti na pozemkové úpravy

– vytyčovanie hraníc pozemkov

– zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov

– meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2

– meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sú obsahom tematických mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2

– meranie posunov a deformácií stavebných objektov a technologických zariadení

– budovanie vytyčovacích sietí

– vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov

– meranie a zobrazenie predmetov skutočného vyhotovenia stavby a vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení, okrem merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia jednoduchých stavieb a drobných stavieb a zmien týchto stavieb a geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území, ktoré sú budované a aktualizované pre potreby štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Vybrané geodetické a kartografické činnosti na osobitnú odbornú spôsobilosť

Z vybraných geodetických a kartografických činností na odbornú spôsobilosť si môžete vybrať geometrický plán, vytyčovanie hraníc pozemkov , geodetické činnosti na pozemkové úpravy, zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov, meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2.

Aké sú poplatky za vydanie oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa?

Budúci geodet alebo kartograf musí po splnení vyššie uvedených podmienok a udelení oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa zaplatiť určité poplatky.

Geodetom určite odporúčame využívať elektronické služby. Ak sa totiž úkony a konania vykonávajú na základe návrhu poslaného pomocou elektronických prostriedkov a podpísaný je elektronickým podpisom, poplatok je znížený o 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku (najviac však do výšky 70 €).

Poplatok za kvalifikačnú skúšku na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti je 82,50 €. Tento poplatok je možné uhradiť v hotovosti do pokladnice správneho orgánu, kolkovými známkami v uvedenej nominálnej hodnote na správnom orgáne, poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu, prípadne prevodom z účtu v banke.

Každý člen komory je povinný platiť ročný členský príspevok. Ak členstvo trvá menej ako 6 mesiacov, platí členský príspevok v polovičnej výške. Poplatky sú nasledovné:

– členský príspevok…………………………………………………………………..166 €
– poistné k poisteniu zodpovednosti za výkon činnosti AGaK………………30,50 €
– oprávnenie a pečiatka………………………………………………………………40  €
– kvalifikačná skúška na komore…………………………………………………..200  €
– prípravný kurz ku kvalifikačnej skúške na komore……………………………100 € (nie je povinný)

Po splnení všetkých podmienok môžete začať ihneď poskytovať služby autorizovaného geodeta, vyhotovovať geometrický plán, vytyčovať hranice pozemkov, budovať vytyčovacie siete a podobne. A to nielen v meste Žilina, ale prakticky v ktoromkoľvek meste Slovenska.

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2896 Priemer: 4.7]