O nás

Geodetické a kartografické činnosti projektanta

 • Geodetické činnosti, súvisiace s výkonom autorského dozoru zo strany projektanta
 • Spracovanie vytyčovacích výkresov
 • Tvorba a príprava a účelových mapových podkladov veľkej mierky

Geodetické a kartografické činnosti investora

 • Budovanie základných vytyčovacích sietí
 • Kontrolné merania geometrických parametrov stavebných objektov
 • Meranie deformačného pretvorenia objektov
 • Základné vytýčenie priestorovej polohy
 • Výkon činnosti hlavného geodeta a kartografa stavby

Geodetické a kartografické práce v oblasti katastra nehnuteľností

 • Podrobné vytýčenie
 • Kontrolné merania vybraných geometrických parametrov objektov
 • Meranie skutočného vyhotovenia stavebných objektov
 • Meračské protokoly na dokladovanie skutočného rozsahu prác
 • Výkon činnosti hlavného geodeta a kartografa stavby

Geodetické a kartografické činnosti dodávateľa

 • Príprava údajov pre územné informačné systémy KN miest a obcí
 • Vyhotovenie geometrických plánov
 • Majetkovo právne usporiadanie pozemkov pre investičnú výstavbu
 • Podklady pre záber pozemkov a vyňatie pôdy z PPF a LPF

Špeciálne geodetické a kartografické práce

 • Určenie geometrických parametrov anténových nosičov
 • Určovanie geometrických parametrov žeriavových dráh a regálových zakladačov
 • Presné deformačné merania, realizované pre potreby technicko-bezpečnostného dohľadu (TBD) na vodných dielach
 • Geodetické merania, realizované pre potreby in-situ monitoringu, napr. meranie výškových posunov stavebných objektov a pod.
Celkové hodnotenie
[Spolu: 2897 Priemer: 4.7]