Geometrické plány, geometrický plán

Prvý krok k získaniu ďalších informácií a cenovej ponuky

Kontaktujte nás:

* pole je povinné

Budovanie nehnuteľnosti

Výškopis a polohopis

Vďaka tejto práci sa dokáže zamerať daný pozemok, aby majitelia pozemku a pôdy vedeli s kompetentným architektom, poprípade projektantom, vhodne rozvrhnúť situovanie naplánovaného domu. Správne situovanie domu je veľmi dôležité ako pri výkopových prácach, tak aj pri zabezpečení dostatku súkromia či denného svetla.

 

Vecné bremeno a geometrický plán

Vecné bremeno sa zriaďuje pri takej situácii, ak majitelia nemajú priamy prístup na pozemok a inžinierske siete. Na základe tohto sa potom spracuje geometrický plán, ktorý vyobrazí vchod na pozemok cez iný pozemok, alebo tiež inžinierske siete (plyn, voda, elektrika, kanalizácia…). Týmto spôsobom sa môže daný pozemok využívať aj bez priameho prístupu.

 

Geometrický plán na vyňatie z pôdneho fondu

Pri stavbe na pozemku, ktorý je označený ako poľnohospodárska pôda, musí prebehnúť vyňatie z dôvodu stavebného povolenia. To znamená, že prebehne zmena druhu pozemku – z poľnohospodárskej pôdy na pozemok, na ktorom sa môže stavať. Geometrické plány na vyňatie potom vyobrazia nový pozemok na vyňatie, na ktorom prebehne stavanie nehnuteľnosti. Potom následne treba požiadať pozemkový úrad o rozhodnutie k zmene druhu daného pozemku.

 

Stavebné a kolaudačné rozhodnutie

Pred začatím stavby je dôležité prejsť administratívnym procesom kvôli vybaveniu stavebného povolenia na danom stavebnom úrade. Približne ten istý proces sa deje aj po ukončení stavby, kedy nasleduje kolaudácia a prihlásenie stavby do katastra.

 

Vytýčenie stavby

Poloha nepostavenej stavby sa vďaka tejto službe umiestni do terénu, a to tým spôsobom, že sa pomocou kolíkov vyznačia základy novej stavby. Dokument o vytýčení stavby sa potom odovzdá pri kolaudácii.

 

Staviam nehnuteľnosť

Geometrický plán a nedokončená stavba

Nedokončená stavba znamená stavbu, ktorá už pravdepodobne má nadzemné podlažie. Ak treba zmerať rozostavanú stavbu geometrickým plánom, tak je možnosť riešiť zápis takejto stavby do katastra. V tejto situácii je tu možnosť zobrať si hypotekárny úver od banky, ktorý sa použije na dokončenie danej stavby. Znalecký posudok, a tiež právoplatné stavebné povolenie je potrebné pri zápise nedokončenej stavby.

 

Znalecký posudok

Nehnuteľnosti sa pre banku a súd vedia oceniť. Pri znaleckom posudku nedokončenej stavby vieme určiť výšku nehnuteľnosti, alebo metódu, ako zapísať podiel na stavbe do listu vlastníctva.

 

Postavil som nehnuteľnosť

Geometrický plán na kolaudáciu

Slúži na zameranie postavenej stavby. Na základe tohto geometrického plánu sa zaznamená nová stavba, alebo staršia stavba, ktorá predtým nebola zameraná, do katastrálnej mapy. Nasledovne sa stavba zaeviduje do listu vlastníctva majiteľa daného pozemku. Pri stavbe rodinného domu sú nižšie dane z nehnuteľnosti po kolaudácii.

 

Kupujem nehnuteľnosť

Vytýčenie hraníc pozemku

Slúži na podobné účely ako vytýčenie stavby, a to na presne stanovené hranice vášho pozemku. Hranice budú vyznačené aj na katastrálnej mape podľa daných súradníc. Vytýčenie hraníc slúži hlavne na to, aby sa každý zo susedstva zdržiaval na svojej hranici pozemku, a aby sa predišlo zbytočným komplikáciám. Taktiež sa to využíva hneď pri kúpe pozemku, aby bolo budúcemu majiteľovi jasné, ako veľký pozemok je.

 

Geometrický plán na rozdelenie pozemku

Pri väčších pozemkoch je samozrejmosťou rozdeliť si ich na parcely, alebo na iné časti s presne vytýčenými hranicami (napr. pri podielovom spoluvlastníctve). Parcely možno rozdeliť podľa požiadaviek vlastníka, alebo podľa dielov, ktoré sú na liste vlastníctva.

 

Geometrický plán na kolaudáciu

Slúži na zameranie už dokončenej stavby, ktorá sa následne zakreslí do katastrálnej mapy. Taktiež vďaka nemu možno zakresliť do katastrálnej mapy staršiu, ešte nezameranú stavbu. Stavba sa zaeviduje na list vlastníctva.

 

Geometrický plán na určenie vlastníckych práv

Tento geometrický plán sa zužitkuje pri usporiadaní prvotných pozemkov z pozemkovej knihy (pozemková kniha je vďaka registru obnovenej evidencie pôdy aj v elektronickej podobe). Dokážu sa obnoviť niekdajšie hranice E parcely a zaznamenajú sa do aktuálnej C parcely, čiže do aktuálnej katastrálnej mapy.

 

Usporadúvam nehnuteľnosť

Identifikácia v starých mapách

Ak je potrebné nájsť pozemky E-KN, ktoré sa napríklad získali dedením, poprípade ak je potrebné získať od úradu potvrdenie o prebiehajúcich reštitúciách, využíva sa už spomínaná identifikácia v starých mapách. Zistí sa položenie starého pozemku (parcela E) a zaznamená sa do terajšej katastrálnej mapy. Týmto sa zidentifikuje starý pozemok, čo je parcela E, s novým pozemkom, parcelou C.

 

Vysporiadanie pozemkov

Riešením vysporiadania býva zmluva alebo dohoda, ktorými sa po zaevidovaní do katastra napravia rôzne problémy s pozemkami.

 

Geometrický plán na určenie vlastníckych práv

Obnovia sa niekdajšie hranice E parcely, ktoré sa zakreslia do aktuálnej katastrálnej mapy. Slúži na presnú výmeru a polohu E parcely.

 

Geometrický plán

Geometrický plán

Technický podklad na právne úkony. Na základe geometrických plánov vzniknú informácie o pozemkoch, ktoré sú potom zapísané do katastra nehnuteľností aj bez akýchkoľvek právnych úkonov na žiadosť vlastníka.

Pri pozemnej komunikácii sa geometrický plán zapíše evidenčnou metódou na požiadanie právnickej osoby zhotovenej štátom.

Na základe geodetických prác sa vytvorí geometrický plán, ktorý zahŕňa grafické stvárnenie nehnuteľnosti pred premenou a po premene. Uvedú sa parcely (staré aj nové), výmer pozemkov a ich druh, informácie o právach k nehnuteľnostiam.

Zhotovenie geometrických plánov má na starosti správa katastra. Je tu možnosť zhotovenia plánu právnickou či fyzickou osobou, pokiaľ má živnosť osobitného predpisu alebo znalcom v odbore geodézia a kartografia.

Pokiaľ nastane situácia, kedy plán bol vyhotovený osobou bez oprávnenia vydaného úradom, zariadi overenie plánu osoba, ktorá oprávnenie má.

 

Vyhotovenie geometrického plánu

Potrebných je niekoľko dokumentov na vyhotovenie plánu: súbor geodetických informácií, súbor popisných informácií, dokumentácia geodetických prác, informácie o bodoch geodetických základov, informácie z pozemkovej knihy, informácie z verejných listín, ktoré potvrdzujú právo k nehnuteľnosti.

Ak pri úradnom overení geometrického plánu dôjde k zmene údajov, ktoré boli doteraz tvoriace stav geometrického plánu, pričom nie je potrebné zmeniť informácie o parcelách (ktoré sú predmetom zmluvy), tak sa zostaví doterajší stav a aktuálny stav pre parcely, ktoré sa nenachádzajú v zmluve.

Vlastník musí pred meračskými prácami označiť hlavné body hraníc, ktoré sú predmetom zmluvy (ak už nie sú označené). Pri hlavných bodoch hraníc, ktoré nie sú trvalo označené, ich označí vlastník v lehote 30 dní po doručení rozhodnutia o vykonaní evidencie práva do katastra zápisom.

 

Smernice na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov, 1. časť

Geometrický plán

Je to grafické vyobrazenie nehnuteľností, ktoré vznikli spojením, rozdelením nehnuteľností. Vyjadrujú situáciu nehnuteľnosti pred premenou a po premene, doterajšie a nové parcely, druhy pozemku. Vyjadruje sa aj vecné bremeno k časti pozemku.

 

Využitie geometrických plánov

Technický podklad na právne úkony. Na základe geometrických plánov vzniknú informácie o pozemkoch, ktoré sú potom zapísané do katastra nehnuteľností.

Na právne úkony sa používa aj vtedy, keď údaje predchádzajúceho stavu výkazu sú totožné s údajmi výpisov z katastra. Pre potreby katastra sa využíva plán overený osobou, ktorá má na to spôsobilosť a overeným odborom okresného úradu realizujúci štátnu správu v časti katastra.

 

Vytvorenie geometrického plánu

Tvorí sa hlavne na: ohraničenie zmien v poľnohospodárskom pôdnom fonde rozdelením nehnuteľností, spojenie nehnuteľností, obnovenie rozmedzia prvotných pozemkov a ich časti, úpravy pozemkov, rozdelenie nehnuteľnosti, upravenie rozmedzia nehnuteľností, určenie práv k nehnuteľnosti, zameranie stavby,

Geometrické plány vytvárajú fyzické a právnické osoby, ktoré sú spôsobilé na geodetické a kartografické činnosti, alebo katastrálne odbory okresných úradov. Tvoria sa na daných formulároch, ktoré musia byť dobre čitateľné, na kvalitnom papieri, v danej farebnosti. Geometrické plány možno vytvoriť aj pre viacero účelov naraz.

 

Úradné overenie geometrického plánu

Na overenie sa dáva katastrálnej sekcii okresného úradu (v obvode, v ktorom sa nehnuteľnosti nachádzajú), pričom treba štyri vyhotovenia, ktoré musia byť riadne autorizačne verifikované.

Tvorca geometrického plánu musí predložiť na úradné overenie nasledovné dokumenty: výmery parciel, zoznam súradníc novovytvorených bodov, záznam merania premien, ak boli zriaďované novovytvorené body, tak ich výsledný operát, informácie o nedostatkoch na geodetických bodoch.

 

Úradné overenie

Na úradné verifikovanie sa predkladajú výsledné elaboráty na danej správe katastra v dvoch exemplároch – jeden kus výsledných elaborátov ostane v dokumentácii katastra.

Zobrazenie objektov, ktoré sú preberané do elementárnych erárnych mapových diel s veľkou mierkou, sa dávajú na overenie v dvoch exemplároch, pričom jeden exemplár zostáva v dokumentácii katastra.

Správa katastra musí pred overením dôkladne prezrieť zhodu východiskových údajov s údajmi z katastra, zhodu poznačenia nových parciel s pričlenenými číslami, zhodu poznačenia záznamov merania zmien, zhodu údajov súčastí operátu geometrického plánu.

Aktualizáciu informácií katastra nehnuteľností uskutočňuje správa katastra automatizovanou metódou.

 

Podklady na vyhotovenie geometrických plánov

Najdôležitejšími sú údaje súboru geodetických informácií a informácií z katastra. Ďalej treba:

 • niekdajšie geometrické plány, náčrty z originálneho merania, záznamy merania zmien
 • informácie o bodoch detailného polohového bodového poľa
 • katastrálna mapa predošlého pozemkového katastra, či iné grafické vyobrazenie nehnuteľností.

Pri existencií viacerých dokumentov sa na geometrické plány využívajú tie, ktoré majú lepšiu kvalitu geodetických údajov.

Podklady potrebné pre zhotoviteľa geometrického plánu správa katastra poskytne nasledovne:

 • umožní mu pozrieť sa do katastrálnej mapy na vykonanie zmeny
 • dovolí mu pozrieť sa do katastra nehnuteľností, z čoho si môže odniesť informácie, ktoré potrebuje
 • na náklady zhotoviteľa sa môžu vytvoriť kópie, odpisy z katastrálneho operátu.

 

Práce v teréne

Meračské práce sú pri vyhotovení geometrického plánu samozrejmosťou. Smernica ustanovuje všetky postupy merania, metódy a presnosť.

Na nových pozemkoch sa pred zameraním musia označiť lomové body hranice dočasne, vhodnými pevnými materiálmi. Trvalo označené lomové body (napríklad budovy, múry) poskytujú garanciu toho, že sa ich polohy nezmenia.

Výmenu dočasných bodov za trvalé musí vlastník spraviť do 30 dní po prijatí o zápise zmeny do katastra.

 

Výpočtové a zobrazovacie práce

Tieto výpočtové práce v sebe zahŕňajú:

 • výmer parciel a ich dielov
 • výpočet súradníc bodov
 • zostavenie výmer parciel a ich dielov

zobrazovacie práca majú zasa na starosti vyobrazenie zmien do katastrálnej mapy (tieto zmeny sú zakreslené pred overením a zakresľuje ich tvorca geometrického plánu). Záverečné zákresy má na starosti až správa katastra.

Oddiely geometrického plánu

 • údaje o výmere parciel a ich dielov
 • popisné pole
 • grafické zobrazenie hraníc pozemkov a zmien

 

Výkaz výmer

Inštrukcie na zhotovenie výkazu výmer má na starosti smernica.

Je to súčasťou geometrického plánu, kde sa nachádzajú výmery parciel, parcelné čísla, druhy pozemkov, čísla stavieb, čísla listov vlastníctva, mená a priezviská a adresy vlastníkov.

Vo výkaze nájdete nasledovné stavy: Doterajší stav, Zmeny, Nový stav.

Pri vytváraní tohto výkazu sa vychádza z niekdajšieho právneho stavu, čiže stavu pred zmenou. Ak nastane situácia, že práva k nehnuteľnosti postihnutou zmenou nie sú evidované v liste vlastníctva, treba identifikovať práva k danej nehnuteľnosti. Tento stav sa rieši viacerými spôsobmi:

 • ak sú práva ku všetkým daným parcelám registra C katastra v „Doterajšom stave“ na liste vlastníctva a právny stav je totožný so stavom registra C katastra, tak vo výkaze výmer sa uvádza „Stav právny je totožný s registrom C KN“.
 • ak právny stav parciel registra C katastra v „Doterajšom stave“ nie je zapísaný v súbore popisných informácií katastra, na liste vlastníctva sa uvádza vo výkaze výmer „Stav právny“ a „Stav podľa registra C KN“ osobitne
 • zvlášť sa riešia geometrické plány na pozemkové úpravy
 • pre zámer vyňatia časti majetkovoprávne neusporiadaného pozemku z poľnohospodárskej pôdy, alebo vyňatia z lesného pozemku

Pokiaľ nie je v pozemkovej knihe zapísaná výmera pozemku alebo je zapísaná zle, tak sa uvedie v „Doterajšom stave“ výmera z parcelného protokolu predchádzajúceho pozemkového katastra a uvedie sa to v poznámke.

V časti „Zmeny“ sú označené diely parciel arabskými číslicami, výmera dielov parciel a ich pričlenenie k parcelám nového stavu a odčlenenie od starého stavu.

Cez diely vo výkaze sa rieši:

 • „Stav právny“
 • „Stav podľa registra C KN“
 • „Stav právny totožný s registrom C KN“

V časti „Nový stav“ sa nachádzajú čísla nových parciel, doterajších parciel, ale aj ich nové výmery a druhy pozemkov.

Pri každom riešenom stave sa z výmer parciel v Doterajšom stave, v Novom stave, ako aj v časti Zmeny vykoná kontrolný súčet daných výmer.

 

Overenie geometrického plánu

Podľa toho, na aké právne úkony sa geometrický plán použije, sa vytvorí určitý počet prvopisov (minimálne však v štyroch prvopisoch). Tieto riadne overené prvopisy musia obsahovať originálne podpisy s pečiatkami.

Verifikovanie plánu má na starosti autorizovaný geodet a kartograf. Ten musí preskúmať presnosť meraní, všetky výpočtové a zobrazovacie práce. Týmto na seba autorizovaný geodet a kartograf berie spoluzodpovednosť za korektné informácie v geometrických plánoch.

Vyhotoviteľ po tomto verifikovaní predloží plán na úradné overenie. S týmto plánom potom predkladá výsledný operát: geodetické údaje PBPP, výpočet výmer parciel a dielov, zoznam súradníc nových bodov PBPP, zoznam dôkladného merania zmien.

Pred verifikovaním geometrického plánu správa katastra preskúma zhodu východiskových údajov katastra nehnuteľností uvedených v geometrickom pláne s údajmi v katastri nehnuteľností. Musia sa zhodovať parcely a ich pridelené čísla, geodetické práce musia byť presné, a ceruzkový zákres stavu sa zaeviduje do katastrálnej mapy.

Ak bude všetko presné a bude sa zhodovať, tak kompetentná osoba správy katastra s odbornou spôsobilosťou ho úradne verifikuje.

Pri zistení nedostatkov v geometrickom pláne sa vráti tvorcovi s protokolom, kde sú zapísané všetky nedostatky. Po vyriešení týchto nedostatkov dokáže správa katastra plán verifikovať v skrátenej lehote.

Do dokumentácie správy katastra sa uloží jeden exemplár prvopisu s výsledným operátom. Z tohto prvopisu sa môžu, v prípade potreby, vykonávať kópie. Tieto kópie geometrických plánov overuje tiež správa katastra.

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2896 Priemer: 4.7]