Pozemkové úpravy

Prvý krok k získaniu ďalších informácií a cenovej ponuky

Kontaktujte nás:

* pole je povinné

Podľa Zákona Slovenskej národnej rady č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách je obsahom pozemkových úprav racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku, ktoré je s ním spojené, vykonávané vo verejnom záujme v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka.

Zjednodušene povedané, pozemkové úpravy sa uplatnia všade tam, kde usporiadanie pozemkového vlastníctva pomocou bežne zaužívaných komerčných spôsobov (t.j. kúpne, zámenné, darovacie alebo nájomné zmluvy v spojení s geometrickými plánmi) neprichádza do úvahy. Dôvodom môže byť príliš vysoký počet  parciel, veľa vlastníkov a vlastníckych vzťahov (rádovo viac, než pri geometrických plánoch) alebo existencia tzv. neznámych vlastníkov.

 

Zákon uvádza nasledovné dôvody pozemkových úprav:

§ 2

Dôvody pozemkových úprav

Pozemkové úpravy sa vykonávajú najmä, ak

 1. je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona,
 2. dôjde k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode pozemkových úprav (§ 3) ,
 3. je to potrebné z dôvodu zmeny v štruktúre poľnohospodárskych a lesných podnikov,
 4. má dôjsť k zmene hraníc zastavaného územia obce alebo k investičnej výstavbe, ktorá podstatne ovplyvní hospodárenie na pôde alebo životné podmienky v obvode pozemkových úprav alebo jeho ucelenej časti,
 5. je to potrebné pre zriadenie verejnoprospešných zariadení (§ 12 ods. 4) alebo zariadení spoločne využívaných vlastníkmi alebo užívateľmi pozemkov,
 6. je to potrebné v záujme obnovenia alebo zlepšenia funkcií ekologickej stability v územnom systéme a celkového rázu poľnohospodárskej krajiny alebo hospodárenia na pôde,
 7. má dôjsť k obmedzeniu poľnohospodárskej alebo lesnej výroby z dôvodu vyhlásenia ochranných pásiem, chránených území alebo z iných dôvodov,
 8. má dôjsť alebo došlo k podstatným zmenám medzi lesným a poľnohospodárskym pôdnym fondom,
 9. je to potrebné z dôvodov zmien v obhospodarovaní lesov,

 

Pozemkovým úpravám podliehajú:

§ 4

Pozemky podliehajúce pozemkovým úpravám

 1. Pozemkovým úpravám podliehajú všetky pozemky v obvode pozemkových úprav.
 2. Ak sa tým nezmarí účel pozemkových úprav, môžu byť z pozemkových úprav niektoré pozemky vyňaté, najmä pozemky vyhradené pre obranu štátu, vodohospodárske diela, pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov, diaľnice, cesty, železnice, cintoríny, stavebné pozemky, dobývacie územia výhradných ložísk, národné parky, štátne prírodné rezervácie a chránené náleziská, vybrané chránené územia, archeologické lokality a významné časti územného systému ekologickej stability.

 

Pri pozemkových úpravách je dôležité poznať, kto všetko je účastníkom pozemkových úprav. O tomto hovorí nasledujúci paragraf zákona:

§ 6

Účastníci pozemkových úprav

(1) Účastníkmi pozemkových úprav (ďalej len „účastník“) sú

 1. vlastníci a užívatelia pozemkov podliehajúci pozemkovým úpravám,
 2. vlastníci ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho majetku nachádzajúceho sa v obvode pozemkových úprav,
 3. oprávnené osoby podľa osobitného predpisu4) a fyzické alebo právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť pozemkovými úpravami dotknuté,
 4. investor, ak ide o pozemkové úpravy z dôvodu uvedeného v § 2 písm. d), alebo iná fyzická alebo právnická osoba, v záujme ktorej sa pozemkové úpravy vykonávajú,
 5. Slovenský pozemkový fond5) (§ 34 až 36).
  1. Ak sa nepreukáže opak, účastníkom je aj ten, kto o sebe tvrdí, že spĺňa predpoklady uvedené v odseku 1 písm. a) až d).
  2. Účastníci pozemkových úprav utvárajú na obstarávanie svojich spoločných záležitostí združenie účastníkov pozemkových úprav (ďalej len „združenie účastníkov“) (§ 23 a 24). Ak je malý počet účastníkov a nie je to potrebné z iných dôvodov, možno od utvorenia združenia účastníkov upustiť.
  3. Slovenský pozemkový fond (§ 34 až 36) v konaní vo veciach pozemkových úprav vykonáva práva vlastníka nehnuteľností vo vlastníctve štátu a zastupuje neznámych vlastníkov pozemkov alebo vlastníkov pozemkov, ktorých pobyt nie je známy, alebo tých, ktorí svoje práva neuplatnili (§ 17 ods. 1) a ak neprebieha konanie podľa § 16.

 

Vyššie uvedené paragrafy vás oboznámili so základnými informáciami ohľadom pozemkových úpravy definovanými zákonmi. Teraz sa však pozrime, ako definuje zákon samotný proces konania o začatí pozemkových úprav?

Konanie o začatí pozemkových úprav

§ 7

  1. Pozemkové úpravy možno začať na návrh účastníka alebo obce alebo z podnetu pozemkového úradu.
  2. Pred nariadením pozemkových úprav alebo pred rozhodnutím o návrhu podanom podľa odseku 1 pozemkový úrad nariadi konanie o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) za účelom
 1. preverenia dôvodov, naliehavosti a hospodárskej účelnosti vykonania pozemkových úprav,
 2. určenia hraníc obvodu pozemkových úprav, určenia pozemkov, ktoré sú vyňaté z pozemkových úprav.
  1. Nariadenie prípravného konania oznámi pozemkový úrad v dotknutých obciach (ich častiach) verejnou vyhláškou.6)
  2. V prípravnom konaní pozemkový úrad najmä
 3. vykoná potrebné zisťovanie,
 4. prerokuje dôvody a predpoklady začatia pozemkových úprav s obcou,
 5. prerokuje s orgánom geodézie a kartografie potreby revízie údajov alebo obnovy operátov evidencie nehnuteľností,
 6. obstará si odborné posudky a vyjadrenia k možnostiam rozvoja v obvode pozemkových úprav.

 

Po úspešnom konaní o začatí pozemkových úprav dochádza k rozhodnutiu o povolení alebo nariadení pozemkových úprav, ktoré zákon definuje nasledovne:

§ 8

Rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav

(1) Po zhodnotení výsledkov prípravného konania, ak sa preukážu dôvody pozemkových úprav, pozemkový úrad rozhodne o povolení alebo nariadení pozemkových úprav. Rozhodnutie obsahuje aj

 1. určenie obvodu pozemkových úprav,
 2. určenie pozemkov vyňatých z pozemkových úprav,
 3. lehotu na uskutočnenie prvého zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav,
 4. obmedzenia účastníkov, ak boli nariadené (§ 26). Prílohou rozhodnutia je mapový podklad.
  1. Rozhodnutie sa oznámi verejnou vyhláškou.6) Pozemkový úrad vo vyhláške vyzve účastníkov, aby sa v určenej lehote prihlásili o účasť v pozemkových úpravách.
  2. Ak ide o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu uvedeného v § 2 písm. a), pozemkový úrad prerokuje ich vykonanie aj s poľnohospodárskym a lesným podnikom. V oznámení podľa odseku 2 vyzve vlastníkov pozemkov, ktoré sú v užívaní poľnohospodárskeho a lesného podniku, aby podali tejto organizácii návrh na usporiadanie svojho pozemkového vlastníctva.

 

Samotné konanie o pozemkových úpravách vyžaduje nasledovné úvodné podklady:

§ 9

Úvodné podklady

(1) Po právoplatnosti rozhodnutia o povolení alebo nariadení pozemkových úprav pozemkový úrad

 1. začne práce na
  1. oceňovaní pozemkov a trvalých porastov v obvode pozemkových úprav,
  2. vyhotovovaní zoznamu vlastníkov a užívateľov pozemkov,
  3. obstarávaní ďalších potrebných úvodných podkladov,
  4. prevzatí písomností predložených oprávnenými osobami príslušným okresným úradom;
 2. predloží združeniu účastníkov, obci a orgánom uvedeným v § 5 ods. 2 návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav.

(2) Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav [odsek 1 písm. b)] sa vypracúvajú v rozsahu zodpovedajúcom dôvodom začatia pozemkových úprav a potrebám ďalšieho konania o pozemkových úpravách; všeobecné zásady zahŕňajú najmä a) dopravné pomery,

 1. územné vplyvy rozvoja nepoľnohospodárskych činností (napr. súčasná a budúca zástavba, verejnoprospešné zariadenia),
 2. rozhraničenie lesnej a poľnohospodárskej pôdy, najvhodnejšie spôsoby využitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy, zachovanie a zvyšovanie jej úrodnosti a produkčných schopností a ochranu pred znehodnotením,
 3. požiadavky na tvorbu miestneho systému ekologickej stability, požiadavky na ochranu prírody a jednotlivých prírodných zdrojov a pamiatkovej starostlivosti,
 4. potrebu úpravy vodného režimu,
 5. zmeny v štruktúre poľnohospodárskych a lesných podnikov,
 6. súvislosti so susednými katastrálnymi územiami alebo obvodmi pozemkových úprav.
  1. Za všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa považujú aj schválené lesné hospodárske plány.6a)
  2. Podľa ocenenia jednotlivých pozemkov a trvalých porastov a zoznamu vlastníkov pozemkový úrad zostaví register pôvodného stavu, ktorý sa skladá z geodetických a popisných údajov o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim, a to ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o povolení alebo nariadení pozemkových úprav (§ 8 ods. 1); zmeny právnych vzťahov, ku ktorým došlo po tomto termíne, pozemkový úrad vyznačí v registri pôvodného stavu na základe údajov katastra nehnuteľností.6b)
  3. Takto schválený register zapíše katastrálny úrad na základe návrhu a rozhodnutia pozemkového úradu do katastra nehnuteľností.6c)

 

Po vypracovaní, prerokovaní a schválení úvodných podkladov je vypracovaný projekt pozemkových úprav:

§ 12

Projekt pozemkových úprav

  1. Po schválení úvodných podkladov (§ 10) a dohodnutých zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov (§ 11 ods. 4) pozemkový úrad zadá vypracovanie projektu pozemkových úprav.
  2. Projekt pozemkových úprav sa skladá
 1. zo sprievodnej správy, ktorá obsahuje rekapituláciu konania o pozemkových úpravách; k sprievodnej správe sa prikladajú schválené úvodné podklady a dohodnuté zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov,
 2. z návrhu nového usporiadania územia v obvode pozemkových úprav, ktorý obsahuje geodetické a popisné údaje v členení na
  1. plány verejných a spoločných zariadení a opatrení (odsek 4) ,
  2. umiestnenie náhradných pozemkov, ich pridelenie vlastníkom a zoznam vyrovnaní v peniazoch, prípadne cenných papieroch podľa nárokov na vyrovnanie (rozdeľovací plán),
  3. lokálny územný systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav.
  4. Pozemkový úrad po dohode s obcou v projekte pozemkových úprav vymedzí plochy na iné činnosti, ako je poľnohospodárska výroba, ak to vyžaduje súčasný stav alebo budúci rozvoj obce, a určí sa postup ich využitia.
  5. Súčasťou projektu pozemkových úprav je plán využitia súčasných a zriaďovania nových zariadení a opatrení slúžiacich verejným alebo spoločným hospodárskym záujmom účastníkov a obci. Obsahuje najmä usporiadanie druhov pozemkov primerané prírodným podmienkam a funkčnej spätosti prírodných procesov v určitom krajinnom priestore, úpravu cestnej siete a úpravu vodohospodárskych pomerov, zúrodňovanie, zachovanie a tvorbu krajinnej zelene, ochranu archeologických nálezísk, podmienky pre poľovnú zver, spoločné pasienky a opatrenia potrebné na umožnenie obhospodarovania náhradných pozemkov, ich zveľadenie, ochranu pred škodlivými účinkami iných prírodných faktorov (napr. veternej a vodnej erózie) a civilizačných vplyvov, ako aj na ochranu životného prostredia pred škodlivými účinkami poľnohospodárskych technológií.
  6. Potrebu pozemkov na spoločné a verejné zariadenia znášajú všetci účastníci, a to podľa pomeru ich nárokov na vyrovnanie k hodnote všetkých pozemkov v obvode pozemkových úprav (§ 11 ods. 3). Obdobne sa postupuje pri prírastku alebo úbytku plochy pozemkov v dôsledku nového merania.
  7. Rozdeľovací plán sa zostavuje podľa registra pôvodného stavu (§ 9 ods. 3) a zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov (§ 11 ods. 4).
  8. Projekt pozemkových úprav sa spracúva tak, aby
 3. bol dostatočným podkladom pre prípravu projektovej dokumentácie spoločných zariadení,
 4. vyhovoval požiadavkám evidencie nehnuteľností.

 

Samotnému vykonaniu pozemkových úprav predchádza schválenie projektu pozemkových úprav. Ak sú všetky náležitosti splnené, projekt je schválený a môže začať vykonanie projektu pozemkových úprav.

Ako vyzerá náš projekt pozemkových úprav a aké výhody prináša?

Základom pre lepšie pochopenie významu všetkých činností vykonávaných v rámci projektu pozemkových úprav je uvedomiť si, aké iné činnosti tento projekt supluje:
1. Zistenie vlastníctva – kým pôvodne bola obnova a aktualizácia vlastníctva súčasťou pozemkových úprav, v dnešnej dobe sa vykonáva v samostatnom konaní prostredníctvom Registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP). V rámci projektu vyhotovujeme Register pôvodného stavu, teda súpis pozemkov s ich ohodnotením
2. Nové mapovanie – súčasťou projektu je aj podrobné zameranie územia (účelové mapovanie polohopisu a výškopisu), komisionálne overujeme a odsúhlasujeme stav jednotlivých druhov pozemkov (kultúr) v teréne
3. Nové usporiadanie pozemkov (komasácia/scelenie) – je najdôležitejšia časť projektu – namiesto veľkého množstva pôvodných pozemkov naprojektujeme vlastníkovi niekoľko nových pozemkov
4. Plánovanie krajiny + investičná príprava – Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia, ktoré sú tiež súčasťou projektu, po schválení nahrádzajú rozhodnutie o umiestnení stavby (územné rozhodnutie). Výsledkom projektu sú aj pozemky vo vlastníctve obce, ktoré sú určené na realizáciu spoločných zariadení a opatrení, napríklad poľných ciest, vetrolamov a podobne.

Tým, že spájame tieto činnosti do jedného projektu a konania, môžeme dosiahnuť maximálnu efektivitu a reálne opodstatnenie pre ich vykonávanie. Skúsenosti totiž hovoria, že mapovanie extravilánových častí katastrálnych území bez toho, aby zároveň s ním bolo riešené pozemkové vlastníctvo, nemá takmer žiadny pozitívny výstup. Ani krajinné plánovanie, ktoré nerešpektuje zložitosť vlastníckych vzťahov, nikdy neopustí oblasť projektov a štúdií a ani len nevstúpi do fázy realizácie projektu v teréne.

http://www.gkul.sk/sites/default/files/styles/obrazok_v_texte/public/obsah_pu2.jpg?itok=s1fPE4Pj

Projekt pozemkových úprav prináša významný výstup v podobe detailného a dôsledného rozčlenenia celého územia s dôrazom na vlastnícke hranice. Územie je rozčlenené na –

 •   súkromné pozemky slúžiace na podnikanie v poľnohospodárstve, agroturizme, lesohospodárstve atď.
 •   verejné a spoločné priestory, ktoré sú vo vlastníctve obce a štátu a slúžia širokej verejnosti, napríklad štátne cesty, vodné plochy, biokoridory, alebo slúžia vlastníkom v danom území (vetrolamy, poľné cesty, remízky a podobne)

Ako máte možnosť vidieť, projekt pozemkových úprav má mnoho výhod, ktoré celý proces pozemkových úprav výrazne zjednodušujú a robia ho veľmi efektívnym.

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2896 Priemer: 4.7]