Špeciálne geodetické a kartografické práce

Prvý krok k získaniu ďalších informácií a cenovej ponuky

Kontaktujte nás:

* pole je povinné

Špeciálne geodetické práce a špeciálne kartografické práce

Čo patrí medzi špeciálne geodetické práce?

Medzi špeciálne geodetické práce a špeciálne kartografické práce patria rôzne geodetické disciplíny, ktoré slúžia na poskytovanie geodetických a kartografických činností v určitých špecifických situáciách. V týchto situáciách je potrebné presné a rýchle zameranie dôležitých údajov, na špeciálne geodetické práce a špeciálne kartografické práce je tak vhodné využiť služby firiem, ktoré disponujú pokročilými geodetickými prístrojmi a skúsenosťami v danej oblasti. Špeciálne geodetické práce často vyžadujú aj špecifické pomôcky, ktoré však vedia zabehnuté a kvalitné firmy poskytujúce geodetické a kartografické práce vyrobiť vo vlastných dielňach a následne ich aj aplikovať v praxi. Aj to môže byť dôvod, prečo využívať práve služby profesionálov. Špeciálne geodetické práce sa uplatňujú prakticky v celom spektre technických činností človeka. Medzi špeciálne geodetické a špeciálne kartografické práce patrí najmä:

– sledovanie pohybov a poklesov stavebných objektov, prírodných útvarov a technológií

– sledovanie vertikálnych a horizontálnych deformácií akýchkoľvek stavebných alebo technologických objektov

– meranie dna nádrží a vodných tokov

– meranie a vyhodnocovanie výklopníkov a rotačných pecí

– zameranie priehybov vodičov elektrických nadzemných vedení

– meranie priestorových vzdialeností

– zameranie kanalizačných stok, ich priemerov a hĺbok

– meranie zvislosti objektov a šácht

– zameranie kolektorov, tunelov, podzemných objektov a priestorov, atď.

– osové kontroly a kontroly rozchodov trolejbusových a železničných telies

– kontrolné merania všetkých typov žeriavových dráh

– zameranie priestorovej polohy koľajníc

– zameranie meliorácií

– zameranie zaisťovacích konzolových značiek metódou prechodných stanovísk

– Zameranie výšok presnou niveláciou

– Výpočty kubatúr

 

Čo sú to špeciálne geodetické merania?

Medzi špeciálne kartografické práce a špeciálne geodetické práce patria aj špeciálne merania, ktoré sa viažu na prípravu, výstavbu alebo rekonštrukciu stavebných objektov. Sú nevyhnutné pre správny priebeh výstavby stavieb a ich následného užívania.

 

Medzi najčastejšie využívané špeciálne geodetické merania patrí:

– tvorba siete vzťažných bodov dôležitých pre meranie deformácií objektov

– tvorba vytyčovacích sietí metódou MNŠ

– kontrolné meranie priestorových deformácií stavebných objektov

– špeciálne zameranie a kontrola strojov a technologických zariadení

– merania žeriavových dráh

Aj v prípade špeciálnych geodetických meraní odporúčame využiť služby profesionálnych firiem, ktoré používajú najmodernejšiu techniku a zaisťujú tak rýchle a presné meranie.

Inžinierska geodézia

Medzi špeciálne kartografické práce a špeciálne geodetické práce patrí aj inžinierska geodézia. K inžinierskej geodézií patrí komplexný geodetický servis na stavbách všetkého druhu. Súvisí s prípravou stavby, samotnou realizáciou stavby a následným monitoringom už realizovaných stavieb. Takéto geodetické práce sú vykonávané pri všetkých druhoch prác v inžinierskej geodézii, predovšetkým však pre líniové stavby, ako napríklad diaľnice a cesty, železnice a vodné toky. Aj tu platí – dbajte na to, aby ste pri inžinierskej geodézii využívali služby skutočných odborníkov. Tí zaručujú rýchlu a presnú prácu vďaka najmodernejšej meračskej technike, ktorá je pravidelne udržiavaná a kalibrovaná. Odborníci pracujúci pre profesionálne firmy sú neustále školení v oblasti geodetických činností a sú tak schopní promptne plniť požiadavky investorov, stavebníkov a projektantov.

 

Inžinierska geodézia v strojárenskom priemysle

V strojárstve sa veľmi často uplatňujú geodetické metódy merania, ich úlohou je v tomto prípade určovanie rozmerov väčších strojárenských výrobkov. Popri klasických geodetických metódach, kedy sa využívajú presné totálne stanice, je v súčasnosti možné využiť aj fotogrametrické metódy alebo moderné laserové skenery.

Súčasťou inžinierskej geodézie v strojárenskom priemysle je aj geodetické zameranie existujúcich priemyselných prevádzok s technologickým zariadením, na základe ktorého je následne vytvorený 3D model, ktorý sa využíva na presné plánovanie a projektovanie.
V mnohých priemyselných odvetviach sa stále využívajú stavebné konštrukcie, výrobné haly a technologické zariadenia, ktoré už slúžia dlhé roky a neexistuje k nim podrobná a komplexná dokumentácia.
Až keď dochádza k obnove, respektíve k zmene výrobných kapacít a plánuje sa obnova týchto zariadení, práve vtedy sa ukáže potreba komplexnej dokumentácie. 3D model technologického zariadenia, ktorý obsahuje jednotlivé objekty roztriedené do vrstiev, umožňuje presné projektovanie stavebných zásahov a výmeny prvkov výrobnej technológie.

Objekty sú v 3D modeli roztriedené do týchto vrstiev:

– technologické zariadenia
– stavebná časť
– rozvody inžinierskych sietí
– popis
– kótovanie
– podľa potreby aj ďalšie vrstvy

Geodetické zameranie s požadovanou presnosťou (±0,01m) je najčastejšie vykonávané pomocou rýchlych a efektívnych terestrických geodetických metód, a to pomocou pozemnej fotogrametrie alebo laserového skenera. Výstup môže byť v nasledovných formátoch – CAD (Bentley MicroStation, AutoCAD), SketchUp, 3D PDF). Takéto výstupné súbory sú výhodné, keďže umožňujú aj dodatočné meranie rozmerov a vzdialeností, presúvanie  objektov a podobne.

 

Bansko-meračské práce

Medzi špeciálne geodetické práce a merania patria aj činnosti za účelom tvorby základnej banskej mapy, ktorá je vytvorená podľa vyhlášky a predpisov banského úradu. Súčasťou tohto procesu je aj vyriešenie majetkoprávnych vzťahov, spracovanie účelovej digitálnej mapy povrchu, zároveň s vyhotovením digitálneho modelu terénu a povrchu, výpočty kubatúr, tvorba 3D modelov vyťažených  priestorov, skládok, hlušiny, spracovanie priečnych a pozdĺžnych rezov. Do bansko-meračských prác následne patrí aj sledovanie postupu ťažby a vedenie štatistík. Kompletná správa a údržba dát celej lokality je vytváraná v papierovej aj digitálnej podobe.

 

Technická dokumentácia inžinierských sietí

Špeciálne kartografické práce a špeciálne geodetické práce zahŕňajú aj dokumentáciu inžinierskych sietí. Dokumentácia inžinierskych sietí je oblasťou, ktorá je pre spoločnosť veľmi dôležitá a ktorej sa naša spoločnosť venuje prakticky od svojho založenia. Rozhodne sa však nejedná o jednoduchú problematiku. Pri technickej dokumentácii inžinierskych sietí sa zaisťuje tvorba alebo pripomienkovanie smerníc a technických noriem pre tvorbu a následnú údržbu týchto dokumentácií. Dokumentácie sa najčastejšie vykonávajú v prostredí všetkých významnejších GIS a CAD systémoch.

Firmy zabezpečujúce technickú dokumentáciu inžinierskych sietí zväčša zabezpečujú aj kontroly dokumentácie od tretích strán. Zaistená je tak komplexná migrácia dát medzi jednotlivými CAD/GIS systémami. Taktiež je zaistená aj komplexná správa dokumentácie inžinierskych sietí pre ďalších partnerov. Väčšina profesionálnych firiem, ktoré poskytujú služby technickej dokumentácie inžinierskych sietí, sa k týmto prácam stavia ako ku komplexnému balíku, ktorý potrebuje riešiť každý správca technickej infraštruktúry, aby dokázal plniť všetky zákonné požiadavky a bol schopný trvale viesť a udržiavať dokumentáciu inžinierskych sietí, ktoré vlastní alebo má v správe.

K technickej dokumentácii inžinierskych sietí sa viažu najmä tieto činnosti:

tvorba technických a schematických zapojení

– tvorba dokumentácie inžinierskych sietí vo väčšine svetových GIS od firiem GE Smallworld, ESRI, Intergraph, atď.

– analýza a zhodnotenie stavu súčasných dokumentácií inžinierskych sietí

– aktualizácia súčasnej smernice alebo návrh novej smernice na vyhotovenie, kontrolu a údržbu dokumentácie inžinierskych sietí

– návrhy na optimálny model dát

– návrhy na optimálne SW vybavenie, ponuka on-line riešenie správy

– migrácia dát z pôvodných informačných systémov do modernejších riešení

– koordinácia a metodika zberu dát v teréne rozsiahlych a plošných zberov dát

– zber existujúcich polohových aj technických dát inžinierskych sietí v teréne

– vyhľadávanie všetkých druhov podzemných inžinierskych sietí pomocou najmodernejších metód

– prekreslenie a vektorizácia papierových dokumentácií inžinierskych sietí

– kontrolné nástroje pre dokumentáciu inžinierskych sietí

– správa a údržba dokumentácie inžinierskych sietí

– archivácia dokumentácie inžinierskych sietí

 

 

Vyhľadanie inžinierskych sietí

Aj vyhľadávanie inžinierskych sietí patrí medzi často využívané služby v oblasti geodézie a kartografie. Tímy technikov profesionálnych geodetických a kartografických firiem v rámci ich spolupráce so správcami, projektantmi a realizátormi inžinierskych sietí, dokážu veľmi efektívne vyhľadať a zamerať prakticky akúkoľvek podzemnú inžiniersku sieť, a to aj vrátane zberu a spracovania ďalších technických dát. Medzi ďalšie technické dáta patria napríklad detaily kanalizačných a vodovodných šácht, detaily elektrických a rozpojovacích skríň, a podobne.

Ako sme spomínali aj v predchádzajúcich častiach, služby profesionálov sa skutočne oplatia. Väčšie firmy využívajú najmodernejšie vyhľadávacie zariadenia inžinierskych sietí, napríklad od spoločnosti Radeton, a svojich zamestnancov neustále školia v najnovších poznatkoch v tejto náročnej a špecifickej oblasti. Zaručujú tak najvyššiu možnú kvalitu a presnosť poskytovaných služieb.

 

Projektovanie plynárenských zariadení a sietí

Majitelia a správcovia plynárenských zariadení určite ocenia služby v oblasti projektovania plynárenských zariadení a sietí. Súčasťou takejto projekčnej a inžinierskej činnosti je spracovanie štúdie, vyhotovenie projektovej dokumentácie pre územné i stavebné konanie, následne aj vyhotovenie realizačnej dokumentácie a dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby. Najčastejšie sa jedná o služby poskytované v súvislosti s projektovaním plynovodov a plynových prípojok a inžiniersku činnosť, ktorá je spojená s projekčnými prácami. S projekčnými prácami sa spája najmä prerokovanie a zaistenie súhlasov orgánov štátnej správy a technickej infraštruktúry, inžinierska činnosť, ktorá súvisí s realizáciou projektu, autorský dozor, uzatváranie zmlúv. V tomto prípade hovoríme o zmluve o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena, zmluve o vyhotovení vecného bremena a zápise do katastra nehnuteľností.

 

Mapový informačný systém CLEERIO

Mapovému portál miest a obcí CLEERIO slúži na rýchle získanie prehľadu o územných a regulačných plánoch, turistických mapách či bodoch záujmu, inžinierskych sieťach a technickej infraštruktúre a jednotlivých pasportoch. V dnešnej dobe používa na Slovensku mapové portály miest a obcí CLEERIO viac než 400 obcí a miest. CLEERIO je veľmi jednoducho ovládateľný mapový informačný systém na internete, ktorý je prístupný každému občanovi. Svojim užívateľom poskytuje prístup k údajom z katastra nehnuteľností, dokonca vrátane listov vlastníctva a efektívny nástroj k evidencii a zobrazeniu mapových podkladov. Mapový portál CLEERIO je možné navyše používať aj za účelom zverejňovania informácií občanom, širokej verejnosti a podpory turizmu. Mapový portál si môžete vyskúšať aj vy, kliknutím tu.

Oproti desktopovým riešeniam prináša portál CLEERIO zásadnú výhodu v podobe možnosti jeho využívania neobmedzeným počtom užívateľov. Informácie určené verejnosti, ktoré sa na tomto portáli nachádzajú, si môžu prezerať všetci občania – pomáha tak k zvyšovaniu informovanosti a možnosti spolupráce s predstaviteľmi samosprávy.

Mapový portál CLEERIO je oproti internetovým službám katastra nehnuteľností (MAPKA, CICA, Katastrálny portál, ESKN) rozšíriteľný aj o ďalšie vrstvy týkajúce sa daného územia. Jedná sa predovšetkým o tieto vrstvy:

– inžinierske siete

– územný plán

– podrobná ortofotomapu

– historické mapy

– užívací stav

– záplavové mapy

– turistické trasy a cyklotrasy

– pasporty ulíc

– projektovú dokumentáciu

– mapu cintorínov a mnohé ďalšie

Mapový informačný systém je v zásade možné doplniť o akúkoľvek grafickú vrstvu, ktorá obsahuje informácie dôležité pre danú obec alebo pre iných správcov majetku, napríklad poľnohospodárske alebo priemyselné areály. Zásadnou výhodou je aj sústredenie všetkých grafických a mapových podkladov, ktoré sa vzťahujú k danej lokalite, na jednom mieste. V aplikácii je možnosť ich vzájomného prekrytia v ľubovoľnej konfigurácii a nastavenia priehľadnosti jednotlivých vrstiev. Navyše, zabezpečuje tiež ich dlhodobú archiváciu. Vďaka tejto aplikácii môžete taktiež získavať informácie o vlastníkoch nehnuteľností, o vzájomnej polohe parciel a inžinierskych sietí, a tak plánovať investície oveľa efektívnejšie.

Základná mapa diaľnice (ZMD)

Základná mapa diaľnice je základným dokumentom, ktorý je systematicky vyhotovovaným v priebehu výstavby a následnej prevádzky a údržby diaľnic, rýchlostných ciest a diaľničných privádzačov. Základná mapa diaľnice je základnou súčasťou dokumentácie skutočného realizovania stavby diaľnic. Správcom ZMD je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS).

Obsahom Základnej mapy diaľnice sú: bodové polia, výškopis, polohopis, popis, inžinierske siete, dopravné značenie, objekty špeciálneho určenia, digitálna ortofotomapa. a prípadné ďalšie údaje.

 

Základná mapa diaľnice je vyhotovovaná v počítačovom prostredí v digitálnej podobe použitím zvoleného grafického a databázového systému. ZMD je vyhotovovaná v územných celkoch, teda v mapovacích jednotkách totožných so základnými jednotkami pre údržbu diaľnic, ktorým sú úseky diaľnic jednotlivých Stredísk správy a údržby rýchlostných ciest (SSÚR) alebo Stredísk správy a údržby diaľnic (SSÚD). V priesečníku osí diaľnice a mimoúrovňovej cestnej komunikácie, križujúcej diaľnicu na začiatku a na konci územného celku začína a končí samotný územný celok.

Pre potreby vyhotovenia analógových grafických výstupov Základnej mapy diaľnice je definovaný klad mapových listov. Klad mapových listov vychádza z kladu mapových listov Základnej mapy Slovenskej republiky veľkej mierky (ZM SR VM) mierky 1:1000. Mapové listy sa obsahujú len grafické znázornenie záujmového územia diaľnice, vrátane areálu SSÚD alebo SSÚR, vyhotovujú sa teda bez prekrytu, ako neúplné. Súčasťou elaborátu Základnej mapy diaľnice je aj analógový grafický výstup areálu SSÚD alebo SSÚR a príručná mapa diaľnice (PMD).

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2896 Priemer: 4.7]