Polohopis a výškopis

Prvý krok k získaniu ďalších informácií a cenovej ponuky

Kontaktujte nás:

* pole je povinné

Pri kolaudácii stavby je potrebné pripraviť dokumenty podľa pokynov stavebného úradu. Skoro všetky tieto dokumenty vystavuje geodet. Požiadavky sa každým úradom líšia, preto je potrebné mať všetko pohromade a všetky dokumenty správne.

 

Polohopisný a výškopisný plán pozemku

Označuje sa ako mapové dielo, čiže je to vyobrazenie danej lokality v danej mierke. Plán v sebe zahŕňa polohopisnú a výškopisnú kresbu pozemku a môže sa v ňom nachádzať aj stav katastra nehnuteľností.

 

Účel polohopisného a výškopisného plánu pozemku

Slúži na zaznamenanie stavu terénu, podklad na tvorbu projektu, pokiaľ má byť stavba osadená do svahu.

Výškopisný plán pozemku projektant používa z nasledovných dôvodov:

 • na najlepšie osadenie domu na reálny stav terénu
 • na najlepšie napojenie stavby na inžinierske siete
 • na priebeh terénu
 • na zaznačenie správnej polohy katastrálnej hranice.

 

Polohopis

Predstavuje líniové a plošné objekty ako existujúce stavby, cesty, chodníky, pešie vstupy, automobilové vstupy, vegetáciu, ploty. Na základe polohopisu ľudia vedia, do akej pozície bude stavba umiestnená vzhľadom na zástavbu okolia.

 

Výškopis

Predstavuje vyjadrenie výškového priebehu ako vrstevnice a výškové kóty. Vrstevnice sú čiary, ktoré zobrazujú body s tou istou nadmorskou výškou a spájajú ich. Kóty sa ale používajú častejšie, vo výkrese sa potom nachádza aj číselná informácia s nadmorskou výškou. Na základe výškopisu ľudia vedia, do akej pozície bude stavba umiestnená vzhľadom na terén pozemku.

 

Inžinierske siete

Predstavujú bodové líniové objekty ako telekomunikačné siete, verejné osvetlenie, nadzemné a podzemné vedenia energií.

 

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa vyobrazuje právne rozmedzie nehnuteľností a pomocný stav katastra. Pri novostavbe domu je katastrálna mapa veľkým pomocníkom, vďaka ktorému možno vidieť, do akej pozície sa novostavba umiestni, vzhľadom na dané hranice pozemkov.

 

Bočné pohľady na susediace stavby

Pri novostavbe je veľká výhoda vedieť, aké stavby sa nachádzajú v susedstve pozemku. To znamená, že sa zameria múr, okná, strecha a komín na susediacej stavbe, aby sa vedeli na danej novostavbe umiestniť okná, komín tak, aby novostavba netienila susedom a naopak.

Čo sa týka inžinierskych sietí, je veľká pravdepodobnosť, že sa nebudú dať zamerať všetky kvôli tomu, že nebudú dostatočné viditeľné. V takejto situácii sa treba obrátiť na správcu sietí, ktorý poskytne priebeh sietí.

Geodetické a kartografické činnosti sú počas výstavby veľmi dôležité, preto tieto činnosti vykonáva len osoba na to kompetentná, a to autorizovaný geodet a kartograf.

Inžinierske výstavby majú niekoľko fáz, pod ktorými sa rozumie nasledovné:

 • fáza spracovania projektovej dokumentácie stavby
 • fáza uskutočňovania stavby
 • fáza kolaudácie a prevádzka stavby.

Autorizovaný geodet a kartograf pri prvej fáze (spracovanie projektovej dokumentácie stavby) musí zabezpečiť prípravu mapových podkladov, zhotovenie geodetických dokumentov, ktoré slúžia na úpravu majetkovoprávnych vzťahov, na vyňatie pozemkov z lesných a poľnohospodárskych pozemkov, a tiež musí zabezpečiť geodetické údaje bodov základov a detailných geodetických bodov.

 

Autorizovaný geodet a kartograf stavebníka pri uskutočňovaní stavby zaobstaráva:

 • inšpekčné merania terénu v okolí stavenisku ešte pred začatím stavebných prác
 • označenie už daných podzemných vedení inžinierskych sietí na povrchu staveniska
 • budovanie vytyčovacej siete a udanie jej veľkosti
 • odovzdanie geodetických a kartografických dokumentov, ktoré súvisia so stavbou, zhotoviteľovi
 • overenie si správnosti geodeticky odmeraných zložiek predložených na fakturáciu
 • overenie geodetických a kartografických činností zhotoviteľa počas výstavby
 • vznik informačného systému výstavby
 • vytýčenie priestorovej polohy stavby (vytýčenie polohových čiar, hlavnej osi, bodové trasy, výškové body).

 

Počas uskutočňovania stavieb musí autorizovaný geodet a kartograf projektanta zaobstarať kontrolu zachovania všetkých parametrov podľa daného projektu, a to v spolupráci s autorským dozorom.

 

Autorizovaný geodet a kartograf zhotoviteľa pri uskutočňovaní stavby zaobstaráva:

 • archiváciu meračských podkladov, vytyčovacích nákresov a protokolov, záznamov v denníku stavby
 • množstvo a meranie geodeticky merateľných položiek, ktoré sú vykonávané počas stavebných prác a predkladajú sa na fakturáciu
 • zhotovenie technickej účelovej mapy (pokiaľ si to stavebník žiada)
 • odmeranie rôznych deformácií alebo posuvov stavby, ak sa niečo také počas výstavby odohralo, a tiež merania posuvov a deformácií ešte pred kolaudáciou
 • tvorbu projektu na meranie posuvov a deformácií (ak je to pri stavbe potrebné)
 • meranie reálneho vytvorenia stavebných objektov a ich dielov, terénnych úprav a chod podzemných inžinierskych sietí pred ich úschovou
 • prevzatie všetkých dokumentov vzťahujúcich sa na stavbu.

 

Autorizovaný geodet a kartograf stavebníka pri kolaudácii zaobstaráva:

 • odmeranie rôznych deformácií alebo posuvov stavby, ak sa niečo také počas výstavby odohralo, a tiež merania posuvov a deformácií ešte pred kolaudáciou
 • zoskupené spracovanie stavebných prác, aj utváranie informačného systému, archivácia geodetických dokumentov
 • porealizačnú dokumentáciu, ktorá bude slúžiť na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na základe reálneho zhotovenia stavby a zhotovenia geometrických plánov.

 

Utváranie vytyčovacích sietí

Plán vytyčovacej siete stavby (alebo komplexu stavieb) zahŕňa geodetický systém a jeho uskutočňovanie pre výpočtové práce, rozloženie osobitných polohových, výškových a priestorových bodov, vzhľadom na body geodetických základov aj požadovanú priestorovú presnosť, očíslovanie bodov a ich stabilizáciu, požadovanú lokálnu a relatívnu priestorovú presnosť stanovenia bodov, metódy merania, výpočty parametrov sietí.

Autorizovaný geodet a kartograf príde s návrhom na zoskupenie a systém vytyčovacej siete, ktorý vytvoril na základe tvaru a charakteristiky stavby tak, aby súradnice a výšky bodov boli určené podľa národných realizácií, ktoré sú záväzné pre geodetické systémy. Na geodetické základy sa teda vytyčovacia sieť pripojí podľa daných systémov.

Výsledné vypracovanie dokumentu teda obsahuje technickú správu, observačný plán spolu so spôsobom observácie, rozmiestnenie jednotlivých bodov, súpisku súradníc a výšky bodov, úplne charakteristiky presnosti bodov vzhľadom na body geodetických základov a relatívne charakteristiky presnosti a súradnicové chyby.

 

Vytyčovanie priestorovej polohy stavieb

Jasná priestorová pozícia stavby je daná koordinačným nákresom. Podľa neho sa potom vyhotovujú vytyčovacie nákresy daných objektov. Vytyčovací nákres priestorovej pozície zahŕňa súradnice a vytyčovacie časti, ktoré umožňujú vytýčenie priestorovej pozície objektu v súradnicovej štruktúre stavby.

Vytýčenie priestorovej pozície objektu obsahuje vytýčenie základnej polohovej čiary, základnej osi, základných výškových bodov.

Detailné vytýčenie objektov a technologických zariadení objektu má na starosti autorizovaný geodet a kartograf zhotoviteľa na základe vytyčovacieho nákresu. Tento vytyčovací nákres sa skladá z viacerých bodov – umiestnenie stavieb a ich častí, súradnice a výšky bodov, číselné hodnoty vytyčovacích prvkov vzťahujúce sa na body vytyčovacej siete.

Po vytýčení sa spracuje protokol, ktorý sa následne musí odovzdať aj s vytyčovacím výkresom. Je tu ale možnosť, že sa protokol stane súčasťou stavebného denníka. Protokol musí obsahovať:

 • technickú správu
 • súpis súradníc a výšky vytýčených bodov
 • grafické znázornenie vytýčených bodov
 • zápis o nezávislom kontrolnom vytýčení
 • signatúry odovzdávajúcich a preberajúcich subjektov.

 

Kontrolné meranie geometrických parametrov

Je to kontrola podmienok, ako je priamočiarosť, rovnobežnosť, kolmosť, zvislosť, konštantný sklon. Musí sa vykonať na všetkých stavbách. Výsledkom merania sú znázornené číselné a grafické merané parametre, komparácia údajov v realite a v projekte a technická správa, ktorá konštatuje, či stavba (alebo iné zariadenie) spĺňa alebo nespĺňa podmienky projektu a normy.

 

Meranie posunov a deformácií stavieb a technologických zariadení

Sú to všetky zmeny v priestorovej polohe a tvare objektu vplyvom zaťaženia základovej škáry (dynamické vplyvy alebo rôzne iné faktory, ktoré pôsobia na objekt v priestore a čase). Tieto merania sa vykonávajú na inžinierskych stavbách a technologických zariadeniach z pohľadu bezpečnosti a bezúhonnej prevádzky. Taktiež sa vykonávajú na stavbách, ktoré sú nasadené do zlých geologických podmienok. Zvlášť skupinou sú objekty, ktorých merania posunov a deformácií sa vykonávajú počas skúšky stavieb a mostov – majú kontrolný charakter, pretože sa overuje statika a dynamika funkcie zaťažovaného objektu.

Detailnejšie usmernenia o meraní posunov a deformácií uvádzajú dané technické normy.

Výsledný elaborát z merania posunov a deformácií stavieb sa dáva správcovi danej stavby a zariadenia. Elaborát musí obsahovať technickú správu, súpis súradníc vzťažných a pozorovaných bodov, definíciu a realizáciu vzťažného systému, charakteristiky presnosti pozorovaných bodov, grafická ukážka posunov.

 

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Vypracovanie geodetickej zložky dokumentácie reálneho zhotovenia stavby zahŕňa číselné a grafické vypracovanie výsledkov merania reálnej pozície a výšok pozemných, podzemných a nadzemných objektov.

Priestorové zameranie ostatných podzemných vedení a zariadení sa vykonáva pred ich zakrytím.

Geodetická časť dokumentácie reálneho vyhotovenia stavby je dokumentom pre kolaudáciu stavby, projektovú činnosť, spracovanie informácií pre vznik geografických informačných systémov.

Geodetická časť je vytvorená priamym geodetickým meraním, ktorý nadväzuje na vytyčovaciu sieť stavby.

Elaborát vyhotovenia stavby obsahuje technickú správu, súpis súradníc, súbor informácií zahŕňajúci polohopis, popis a výškopis v digitálnej a grafickej podobe.

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2896 Priemer: 4.7]