Vytyčovanie, vytýčenie hranice pozemku

Prvý krok k získaniu ďalších informácií a cenovej ponuky

Kontaktujte nás:

* pole je povinné

Poskytujeme kompletné geodetické podklady spojené s kolaudáciou stavby malého aj veľkého rozsahu.

Pred začatím plánovanej kolaudácie treba pripraviť doklady podľa pokynov príslušného stavebného úradu. Väčšinu dokladov vyhotovuje geodet. Požiadavky stavebných úradov sú rozdielne. Pred začatím stavebnej činnosti vám bude vytýčená poloha budúcej stavby a dodaná Zápisnica o vytýčení stavebnej čiary. Po dokončení stavby vypracujeme geometrický plán na zameranie stavby a zameriame ju, aby vám bolo vydané kolaudačné rozhodnutie. V Bratislave je potrebné vypracovať aj podklad pre Digitálnu technickú mapu mesta. Vaše nové inžinierske siete zameriame, vypracujeme elaborát a dodáme vám Záznam o prevzatí elaborátu do Digitálnej technickej mapy mesta, ktorý pri kolaudácii predložíte.

 

Zaoberáme sa vytyčovaním:

 • vytýčenie pozemku
 • vytýčenie stavby
 • vytýčenie inžinierskych sietí
 • vytýčenie hraníc pozemkov
 • vytýčenie stavebnej čiary
 • vytýčenie stavebného objektu a staveniska
 • vytýčenie stavebného staveniska
 • vytýčenie oblúkov (cestné komunikácie)
 • grafická identifikácia

 

Vytýčenie hraníc pozemkov

Vytýčenie hraníc pozemkov je geodetický úkon, ktorým sa v teréne zistí a zobrazí poloha lomových bodov hranice pozemku, prípadne inej hranice (napr. správnej hranice, hranice katastrálneho územia, vecného bremena), ktoré vyjadrujú spoločný polohový vzťah v teréne a v určenom podklade. Hranice sa môžu vytyčovať aj v bodoch, z ktorých je vidno na susedné lomové body a kde sa pripája vlastnícka hranica iného pozemku.

Pri vytýčení hranice pozemku sa prenesie poloha hranice pozemku z určených podkladov do terénu, pričom vytýčené body sa v teréne dočasne označia. Vytýčenie sa vykonáva v lomových bodoch hranice, v bodoch, kde sa pripája vlastnícka hranica iného pozemku alebo podľa potreby aj v medziľahlých bodoch, ak sú prekážky vo viditeľnosti medzi susednými lomovými bodmi.

Vytýčené lomové body hranice pozemkov vymedzených právnymi vzťahmi sú trvalo označované vlastníkmi pozemkov, prípadne inými oprávnenými osobami vo všetkých lomových bodoch vytyčovanej hranice do 30 dní od úradného overenia operátu vytýčenia hranice pozemku, ak vytýčená hranica nie je sporná.

 

Vytyčovanie hraníc pozemku môže vykonávať:

a) FO alebo PO, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti,

b) katastrálny odbor okresného úradu.

Výsledkom vytýčenia hranice pozemku je vyznačená hranica parcely v teréne (drevenými kolíkmi, kovovými rúrkami, roxormi…) a vytyčovací protokol overený autorizovaným geodetom a kartografom. Spracovaná dokumentácia zahrňuje aj Protokol o vytýčení hranice pozemku a grafické znázornenie, ktorým je vytyčovací náčrt.

Finálny operát z vytyčovania hraníc pozemkov obsahuje vytyčovací náčrt, technickú správu o vytýčení hranice pozemku, zoznam súradníc bodov, protokol o vytýčení hraníc pozemkov a vektorový geodetický podklad. Operát z vytyčovania hranice pozemku podlieha autorizačnému a úradnému overeniu.

K vytyčovaniu hraníc pozemku sú prizývaní vlastníci predmetných pozemkov (alebo iné oprávnené osoby), ktorí sa oboznámia s priebehom vytýčenej hranice.

 

Grafická identifikácia

Ide o zakreslenie pôvodnej parcely, ktorá sa eviduje v pozemkovej knihe alebo v registri „E“, do katastrálnej mapy registra „C“. Katastrálna mapa registra „C“ sa používa takmer na všetky právne úkony. Služba je potrebná v prípade, že ste vlastníkmi starého pozemku evidovaného len v starých mapách a chcete zistiť, kde sa skutočne nachádza.

Spätná identifikácia parciel je porovnaním zápisu parcely z registra „C“ alebo z registra „E“ a jej zákresu v katastrálnej mape, či v mape určeného operátu so zápisom a zákresom parcely v predchádzajúcom právnom stave. Používa sa pri zistení predchádzajúceho právneho stavu a vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

 

Čo je vytýčenie stavebného objektu?

Ide o zobrazenie priestorovej polohy stavebného objektu v teréne na základe dodanej projektovej dokumentácie. Zvyčajne vytyčujeme obvodové murivo stavby v 1. NP, prípadne obvod základov. Vyznačenie priestorovej polohy sa zvyčajne vykonáva železnými roxormi. Výškové osadenie stavby sa vykoná vyznačením stavebnej, resp. výškovej kóty podľa požiadavky objednávateľa, napr. na drevený kolík.

 

Čo potrebujete k vytýčeniu stavebného objektu?

Na spracovanie vytyčovacieho výkresu a k samotnému vytýčeniu je treba priložiť schválenú projektovú dokumentáciu v písomnej alebo v elektronickej forme. Pokiaľ obsahuje dokumentácia vytyčovací výkres so súradnicami v štátnom súradnicovom systéme S-JTSK, bude postačovať aj ten. Pre výpočet súradníc stavebného objektu potrebujeme:

– Osadenie objektu v rámci pozemku – situácia osadenia (tieto informácie sú aj súčasťou stav. povolenia)
– Pôdorys 1.NP objektu (základov)
– Určenú výškovú kótu alebo relatívnu výšku osadenia, napr. od komunikácie

Poznámka:

Pri výškovom vytýčení objektu zadáva výšku osadenia projektant. Výškové osadenie sa odvíja od výšky osi príjazdovej komunikácie resp. obrubníka. Vytyčujeme v podstate 1. NP – murivo objektu. Ak má stavebník osadené st. lavičky stavbu vytýčime priamo na ne, pokiaľ lavičky nie sú osadené označenie sa urobí pomocou železných roxorov. Vytýčenie úrovne 1.NP je najvýhodnejšie, pretože po prenesení polohy na lavičky ostáva poloha múrov stavebného objektu zaznamenaná počas celej výstavby.

 

Čo je výsledkom vytýčenia stavebného objektu?

Výsledkom je v teréne vyznačená poloha stavebného objektu, vyznačenie stavebnej nuly a spracovaná Geodetická dokumentácia – Vytýčenie stavebného objektu cca. v 3 vyhotoveniach. Tento doklad je požadovaný ku kolaudácii stavebného objektu.

 

Vytýčenie stavebnej čiary

Stavebný úrad môže od vás pri kolaudácii stavby požadovať Doklad o vytýčení stavebnej čiary. Poloha budúcej stavby sa naznačí v teréne pred začatím stavebných prác. Odporúčame vám, aby ste sa vyhli neskorším sporom so susedmi z dôvodu neodborne vytýčenej polohy budúcej stavby.

 

Geodetické a kartografické činnosti vo výstavbe

Geodetické a kartografické činnosti v jednotlivých fázach výstavby inžinierskych stavieb sú zaistené pomocou autorizovaných geodetov a kartografov jednotlivých účastníkov výstavby.

 

Týmito fázami sú:

 • fáza spracovania projektovej dokumentácie stavby,
 • fáza realizácie stavby,
 • fáza kolaudácie a prevádzky stavby.

 

Pri spracovaní projektovej dokumentácie stavieb autorizovaný geodet a kartograf stavebníka zaisťuje:

 1. prípravu mapových podkladov,
 2. vypracovanie geodetických podkladov na úpravu majetkovoprávnych vzťahov, na odstránenie pozemkov z poľnohospodárskej pôdy a z lesných pozemkov,
 3. geodetické údaje bodov geodetických základov a podrobných geodetických bodov,
 4. vypracovanie projektu vytyčovacej siete,
 5. spoluprácu s projektantom,
 6. kontrolu vytyčovacích výkresov na vytýčenie priestorovej polohy objektov,
 7. kontrolu vytyčovacích výkresov na podrobné vytýčenie.

 

Pri realizovaní stavieb autorizovaný geodet a kartograf stavebníka zaisťuje:

 1. protokolárne odovzdanie geodetických a kartografických podkladov spojených so stavbou,
 2. výstavbu vytyčovacej siete a určenie jej parametrov, ochranu pred poškodením a odovzdanie,
 3. zobrazenie existujúcich podzemných vedení inžinierskych sietí na povrchu v areáli staveniska,
 4. kontrolné meranie terénu v priestore staveniska pred začiatkom zemných prác,
 5. vytýčenie priestorovej polohy stavby, ako je vytýčenie hlavných polohových čiar alebo hlavných osí a hlavných polohových bodov trás, hlavných výškových bodov v súlade s územným rozhodnutím a protokolárne odovzdanie zhotoviteľovi,
 6. kontrolu geodetických a kartografických činností zhotoviteľa v priebehu výstavby,
 7. realizáciu podrobného vytýčenia jednotlivých objektov a technologických zariadení stavby podľa projektovej dokumentácie, vrátane kontroly podkladov a výkresov podrobného vytýčenia,
 8. realizáciu merania skutočného vyhotovenia stavebných objektov a ich častí, ako aj terénnych úprav a priebehu podzemných inžinierskych sietí pred ich zakrytím, vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb a technologických zariadení,
 9. vypracovanie projektu na meranie posunov a deformácií stavieb, ak si to vyžaduje charakter stavby alebo projektová dokumentácia,
 10. meranie posunov a deformácií stavieb počas výstavby, ako aj základné meranie posunov a deformácií pred kolaudáciou stavby, ak to je potrebné z charakteru stavby alebo to vyžaduje projektová dokumentácia,
 11. archivovanie meračských dokumentov, vytyčovacích výkresov, protokolov a záznamov s tavebnom denníku,
 12. a iné.

 

Pri kolaudácii stavieb a následnej prevádzke stavieb autorizovaný geodet a kartograf stavebníka zaisťuje:

 1. súborné spracovanie, vrátane tvorby informačného systému a archivovanie geodetickej časti dokumentácie reálneho vyhotovenia stavby podľa reálne vykonaných stavebných prác,
 2. dokumentáciu po realizácii na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov podľa reálneho vyhotovenia stavby a vyhotovenie geometrických plánov,
 3. meranie posunov a deformácií objektov a zariadení, ak si to vyžaduje charakter stavby alebo to ukladá projektová dokumentácia.

 

Budovanie vytyčovacích sietí

Projekt vytyčovacej siete stavby alebo komplexu stavieb obsahuje:

 1. geodetický systém a jeho realizáciu pre meračské a výpočtové práce,
 2. situáciu rozmiestnenia daných priestorových, polohových a výškových bodov,
 3. číslovanie bodov, spôsob stabilizácie bodov a spôsob ich ochrany pred poškodením,
 4. potrebnú priestorovú presnosť určenia bodov vzhľadom na body geodetických základov,
 5. potrebnú relatívnu alebo lokálnu priestorovú presnosť určenia bodov na realizáciu stavby,
 6. návrh metódy merania, výpočtu a určenia parametrov siete a ich charakteristík presnosti,
 7. predbežný rozpočet na stabilizáciu a meranie bodov vytyčovacej siete,
 8. technickú správu.

Konfiguráciu a štruktúru vytyčovacej siete odporučí autorizovaný geodet a kartograf v súlade s tvarom a charakterom stavby alebo súboru stavieb tak, aby boli určené súradnice a výšky bodov vytyčovacej siete v platných národných realizáciách záväzných geodetických systémov. Vytyčovacia sieť, ktorá je z hľadiska charakteru a potrieb stavby budovaná v miestnom súradnicovom a výškovom systéme, sa pripojí na geodetické základy.

 

Výsledný elaborát z budovania a merania vytyčovacej siete obsahuje:

 1. technickú správu,
 2. situáciu rozmiestnenia jednotlivých bodov siete,
 3. observačný plán a spôsob observácie,
 4. zoznam súradníc a výšok bodov aj v platnej národnej realizácii geodetického systému a ich geodetické údaje,
 5. absolútne charakteristiky presnosti bodov vzhľadom na body geodetických základov,
 6. relatívne charakteristiky presnosti a stredné súradnicové chyby, v prípade viacetapových sietí kovariančnú maticu bodov.

 

Vytyčovanie priestorovej polohy stavieb

Striktnú priestorovú polohu projektovanej stavby určuje koordinačný výkres, na základe ktorého sa vypracúvajú vytyčovacie výkresy jednotlivých objektov. Výkres priestorovej polohy zahrňuje súradnice a vytyčovacie prvky, ktoré umožňujú vytýčenie priestorovej polohy objektu v súradnicovom systéme stavby, ktorý je realizovaný vytyčovacou sieťou stavby.

 

Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby v platných realizáciách záväzných geodetických systémov zahŕňa vytýčenie:

a) hlavnej polohovej čiary,

b) hlavnej osi, hlavných bodov trasy, charakteristických bodov,

c) hlavných výškových bodov.

 

Podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a technologických zariadení stavby realizuje autorizovaný geodet a kartograf zhotoviteľa na základe vytyčovacieho výkresu na podrobné vytýčenie, ktorý obsahuje:

a) situovanie jednotlivých stavieb a ich častí,

b) súradnice a výšky vytyčovaných bodov alebo

c) číselné hodnoty vytyčovacích prvkov, ktoré sa vzťahujú na body vytyčovacej siete alebo na hlavné osi vytyčovaného objektu.

 

Podrobné vytyčovanie objektu je:

a) vytyčovanie rozmeru a tvaru objektu vo vodorovnom a zvislom smere,

b) vytyčovanie jednotlivých častí a konštrukčných prvkov vnútri objektu na základe vytýčenia priestorovej polohy objektu.

Z vytyčovania sa vyhotovuje a odovzdáva protokol o vytýčení. Protokol o vytýčení objektu smie byť aj súčasťou záznamu do stavebného denníka.

 

Protokol o vytýčení priestorovej polohy a protokol z podrobného vytyčovania obsahuje

a) technickú správu,

b) zoznam súradníc a výšok vytýčených bodov,

c) záznam o nezávislom kontrolnom vytýčení (kontrola správnosti vytýčenia),

d) grafické znázornenie vytýčených bodov a vytyčovacích prvkov,

e) podpisy odovzdávajúcich a preberajúcich osôb.

Protokol o vytýčení stavby alebo technologického zariadenia sa odovzdáva spolu s vytyčovacím výkresom ako záväzný dokument pri kolaudácii objektu.

 

Autorizačné overenie

Autorizačné overenie operátu vytyčovania hraníc pozemku robí autorizovaný geodet a kartograf, prípadne znalec v odbore geodézie a kartografie pri znaleckej činnosti, ak má na to osobitnú odbornú spôsobilosť.

Autorizovaný geodet a kartograf, prípadne znalec v odbore geodézie a kartografie, pred autorizačným overením operátu vytyčovania hraníc pozemku preskúma, či kvalita a presnosť meračských, vytyčovacích, výpočtových a zobrazovacích prác, ako aj ďalšie náležitosti operátu vytyčovania hraníc pozemku vyhovujú predpisom.

Týmto overením preberá autorizovaný geodet a kartograf spoluzodpovednosť za správnosť uvedených údajov, za náležitosti a predpísanú presnosť meračských, vytyčovacích, výpočtových a zobrazovacích prác, za prípadný výber identických bodov a transformáciu, za vykonanie príslušných kontrolných meraní, za správnosť očíslovania nových pevných bodov PBPP, za použitie najvhodnejších podkladov, za zvolenie metód a postupov, ktoré sú vyhovujúce pre dosiahnutie požadovanej presnosti, ako aj za obsahovú úplnosť operátu vytyčovania hraníc pozemku.

Autorizačné overenie sa vykoná v zmysle § 10 ods. 2 týchto smerníc na všetkých prvopisoch operátu vytyčovania hraníc pozemku, a to na mieste na to vyhradenom vo vytyčovacom náčrte a v protokole o vytýčení hraníc pozemku.

Katastrálny odbor okresného úradu umožní pred autorizačným overením operátu vytyčovania hraníc pozemku autorizovanému geodetovi a kartografovi, v priestoroch na to určených, vykonanie kontrolného kartometrického merania na použitých grafických podkladoch.

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2897 Priemer: 4.7]