Zoznam geodetov, register geodetov

Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V…

Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava…

Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce…

Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, Trenčín…

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár…

Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Ružomberok, Žilina…

Gelnica, Košice, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov…

Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov…

 

Zoznam geodetov

Zriadenie a pôsobnosť komory geodetov a kartografov

Na Slovensku je zriadená komora geodetov a kartografov so sídlom v Bratislave. Komora geodetov je samosprávna stavovská organizácia združujúca geodetov a kartografov, ktorí autorizačne overujú vybrané geodetické a kartografické činnosti. Komora geodetov je evidovaná ako právnická osoba.

Komora geodetov zastáva najmä nasledovné funkcie:

– dbá na to, aby členovia komory vykonávali činnosť geodeta a kartografa odborne a spôsobom, ktorý je  ustanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ich postavenie a výkon činnosti a stanovami komory,

– zastupuje, obhajuje a presadzuje profesijné, sociálne a hospodárske záujmy členov komory, 

– vydáva a odníma oprávnenie na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť

– vedie register geodetov a kartografov, 

– organizuje a riadi vykonávanie kvalifikačnej skúšky, určuje rozsah a formu ďalšieho vzdelávania členov komory, 

– uznáva odbornú kvalifikáciu autorizovaného geodeta a kartografa podľa osobitného predpisu;

– vedie disciplinárne konanie voči autorizovaným geodetom a kartografom, 

– vydáva predpisy o vnútornej organizácii a činnosti komory, najmä stanovy komory, organizačný, skúšobný, volebný a disciplinárny poriadok, 

– určuje výšku úhrady za účasť na kvalifikačnej skúške, výšku úhrady za vydanie oprávnenia na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa a výšku členských príspevkov na činnosť komory,

 

– spolupracuje pri rozvíjaní geodézie a kartografie s vysokými a strednými školami, vedeckými a výskumnými ustanovizňami a orgánmi štátnej správy a vytvára podmienky na zvyšovanie odbornosti a kvalifikácie svojich členov, 

 

– zabezpečuje výmenu odborných poznatkov s odbornými komorami doma i v zahraničí a vykonáva osvetovú, propagačnú, popularizačnú a poradenskú činnosť

 

– spolupracuje s ústredným orgánom štátnej správy geodézie, kartografie a katastra pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov z tohto odboru.

 

Komora geodetov má svoj vlastný majetok, s ktorým hospodári. Komora geodetov je financovaná z viacerých zdrojov, najmä z príspevkov členov komory, úhrad za účasť na kvalifikačných skúškach, úhrad za vydanie oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, výnosov z pokút a ďalších príjmov. Za účasť na kvalifikačnej skúške a za vydanie oprávnenia na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa platí fyzická osoba úhradu, ktorej výšku určí komora po dohode s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Výdavky komory geodetov na zabezpečenie svojej činnosti sú uhrádzané z jej príjmov.

 

Zoznam autorizovaných geodetov a kartografov

Po stručnom predstavení činnosti komory geodetov sa môžeme pozrieť aj na samotný zoznam geodetov. Register geodetov je tvorený fyzickými osobami, ktorých komora do tohto zoznamu zapíše do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti. Register geodetov je základným zoznamom všetkých autorizovaných geodetov. Do registra geodetov môže byť zapísaná fyzická osoba, ktorá je bezúhonná, je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a zložila kvalifikačnú skúšku pred komorou alebo preukázala osobitnú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, prípadne preukázala uznanie odbornej kvalifikácie podľa osobitného predpisu a zložila sľub.

 

Žiadosť možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta. Ak bola žiadosť podaná na jednotnom kontaktnom mieste, komora bezodkladne oznámi jednotnému kontaktnému miestu zápis do zoznamu geodetov a kartografov alebo zamietnutie žiadosti.

 

 Po prijatí žiadosti komora geodetov bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o jej prijatí.

 

Fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia a po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach alebo ktorá preukázala uznanie odbornej kvalifikácie, môže pred komorou vykonať kvalifikačnú skúšku. V prípade, že fyzickej osobe bolo komorou odmietnuté vykonanie kvalifikačnej skúšky, má táto osoba právo domáhať sa ochrany na súde.

 

Rozsah a obsah kvalifikačnej skúšky určí Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v spolupráci s komorou.

“Sľubujem na svoju česť a svedomie, že činnosť autorizovaného geodeta a kartografa budem vykonávať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Etickým kódexom autorizovaného geodeta a kartografa a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, čestne, svedomite a nestranne.”. Tak znie sľub, ktorý skladá do rúk predsedu predstavenstva komory fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov.

 

Register geodetov obsahuje viaceré údaje o geodetoch, ktorí sú v ňom zapísaní. Register geodetov a kartografov tak obsahuje nasledovné údaje:

– meno a priezvisko, 

– dátum narodenia, 

– miesto trvalého pobytu, ak ide o cudzincov, údaj o pobyte

– názov a sídlo pracoviska, 

– rozsah overovaných vybraných geodetických a kartografických činností, 

– dátum vykonania kvalifikačnej skúšky alebo dátum vydania rozhodnutia o osobitnej odbornej spôsobilosti, alebo dátum rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie,

– dátum zloženia sľubu, 

– dátum vydania oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.

Zápisom do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov sa fyzická osoba stáva členom komory. Register geodetov a kartografov je verejný. Každý má právo nahliadnuť do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov a robiť si z neho výpisy.

 

Na základe zápisu do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov komora vydá fyzickej osobe oprávnenie na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa a okrúhlu pečiatku.

Aké sú povinnosti autorizovaného geodeta?

Autorizovaný geodet má nasledovné povinnosti:

– vykonávať činnosť autorizovaného geodeta a kartografa v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

– na písomnostiach uvádzať svoje meno, miesto trvalého pobytu, evidenččíslo oprávnenia na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa a používať odtlačok okrúhlej pečiatky, 

– uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone geodetických a kartografických činností; poistenie musí trvať po celý čas výkonu činnosti, 

– zaplatiť úhradu za kvalifikačnú skúšku a úhradu za vydanie oprávnenia na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.

Komora môže pozastaviť autorizovanému geodetovi a kartografovi výkon činnosti, ak sa začalo konanie o pozbavení alebo obmedzení jeho spôsobilosti na právne úkony, a to až do právoplatného skončenia konania, ak bola proti nemu podaná obžaloba pre úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom geodetickej a kartografickej činnosti, a to až do právoplatného skončenia konania alebo ak sa začalo konanie o odňatie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti. Autorizovaný geodet a kartograf môže aj sám požiadať o pozastavenie činnosti. V prípade, že zaniknú dôvody na pozastavenie výkonu činnosti, komora pozastavenie výkonu činnosti zruší. Zoznam geodetov sa neustále obmieňa.

Zo zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov vyčiarkne komora toho, kto: 

– zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, 

– bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo koho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, 

– kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom geodetickej a kartografickej činnosti na nepodmienečný trest odňatia slobody, 

– komu bolo odňaté osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti, 

– kto písomne požiadal komoru o vyčiarknutie zo zoznamu, 

– kto bol vylúčený, 

– kto opakovane neuhradil členský príspevok komore.

 

Register geodetov tak neobsahuje geodetov, ktorých činnosť bola pozastavená alebo zrušená z rôznych dôvodov. Fyzická osoba, ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov, je povinná do siedmich dní vrátiť komore oprávnenie na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa a okrúhlu pečiatku. O opätovný zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov môže požiadať fyzická osoba po zaniknutí prekážok uvedených vyššie. Komora opätovne zapíše do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov fyzickú osobu, ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu na základe žiadosti a po zložení kvalifikačnej skúšky alebo získaní osobitnej odbornej spôsobilosti alebo na základe žiadosti a po zaplatení dlžného členského príspevku komore.

 

Aké sú práva a povinnosti člena komory?

Členovia komory majú oprávnenie zúčastňovať sa na činnosti komory a jej orgánov, voliť a byť volený do orgánov komory, predkladať vlastné návrhy a požadovať od komory podporu na ochranu svojich stavovských záujmov a využívať pomoc komory pri rozširovaní svojich znalostí.

Členovia komory však majú aj mnohé povinnosti. A to najmä dbať o dobré meno komory, dodržiavať predpisy o vnútornej organizácii a činnosti komory, aktívne sa podieľať na činnosti komory, platiť členský príspevok okrem doby, na ktorú mal člen komory pozastavený výkon činnosti, sústavne sa vzdelávať a dodržiavať Etický kódex autorizovaného geodeta a kartografa.

 

Organizácia komory geodetov

Komoru geodetov tvorí valné zhromaždenie členov komory, predstavenstvo, skúšobná a autorizačná komisia, disciplinárna komisia a dozorná rada. Funkcie v orgánoch komory sú navzájom nezlučiteľné a funkčné obdobie v orgánoch komory je trojročné.

Najvyšším orgánom komory je valné zhromaždenie členov komory. Tvoria ho všetci členovia komory. Zhromaždenie zasadá najmenej raz za rok, alebo ak o zvolanie požiada aspoň jedna pätina členov komory. Zhromaždenie je uznášaniaschopné za prítomnosti polovice všetkých členov komory. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Ak sa zhromaždenie nemôže platne uznášať, preruší sa jeho rokovanie na jednu hodinu. Po jej uplynutí sa môže zhromaždenie platne uznášať, ak je prítomná najmenej jedna tretina členov komory. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory.

Predstavenstvo je riadiacim a výkonným orgánom komory. Zabezpečuje činnosť komory medzi zasadnutiami zhromaždenia. Má deväť členov a schádza sa spravidla raz za tri mesiace. Na čele predstavenstva je predseda, ktorý riadi a organizuje jeho činnosť a zastupuje komoru navonok.  

Skúšobná a autorizačná komisia zabezpečuje organizáciu a realizáciu kvalifikačnej skúšky a posudzuje splnenie podmienok na zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov a zabezpečuje vzdelávanie. Má najmenej sedem členov. Skladá sa z členov komory a z ďalších odborníkov z vedeckých inštitúcií, škôl, štátnych orgánov a stavovských organizácií. Na čele skúšobnej a autorizačnej komisie je predseda, ktorý riadi a organizuje jej činnosť.

Disciplinárna komisia je orgánom komory na výkon disciplinárnej právomoci nad členmi komory. Má sedem členov. Na čele disciplinárnej komisie je predseda, ktorý riadi a organizuje jej činnosť.

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2896 Priemer: 4.8]