Digitálna Mapa Mesta

Prvý krok k získaniu ďalších informácií a cenovej ponuky

Kontaktujte nás:

* pole je povinné

Digitálna technická mapa mesta

V dnešnej dobe sa máme pomerne často možnosť stretnúť s pojmom „digitálna technická mapa mesta“, alebo jednoducho, „digitálna mapa mesta“. V tomto článku sa dozviete, čo to digitálna mapa mesta vlastne je, na čo sa využíva a aké základné náležitosti sa jej týkajú.

Čo je to digitálna technická mapa mesta?

Digitálna mapa mesta je databáza, v ktorej sú spravované údaje o existujúcich inžinierskych sieťach a obsahuje aj podrobné zobrazenie polohopisu a výškopisu. Tvorená je na podkladoch katastra nehnuteľností v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv v 3. triede presnosti. Jej výhoda spočíva v tom, že poskytuje aktuálne a rýchle informácie novým stavebníkom, čím chráni uloženie inžinierskych sietí a zabezpečuje ich bezporuchové využitie. Je tak veľmi cenný pomocníkom pre každého, kto plánuje stavbu novej nehnuteľnosti, prerobenie staršej, prípadne potrebuje spomínané údaje z iných dôvodov.

Digitálnu technickú mapu mesta spracúvajú a poskytujú takmer všetky väčšie mestá na Slovensku, spomenúť môžeme napríklad Bratislavu, Zvolen, Ružomberok, Martin, Trnavu…

Hlásenie zmien do digitálnej mapy mesta
Ak žijete v meste, ktoré spracováva digitálnu mapu mesta, myslieť by ste mali na prípadné hlásenie zmien. Nahlásenie zmien do bázy údajov, teda povinnosť získať “Záznam o prevzatí do digitálnej technickej mapy mesta”, potrebujete ku kolaudačnému konaniu po dokončení stavby. Zmeny v digitálnej mape mesta sa týkajú samotného stavebného objektu (novostavba, prestavba…), ale aj novovybudovaných, respektíve zmenených inžinierskych sietí.

Podľa údajov, ktoré poskytujú prevádzkovatelia sietí technickej infraštruktúry, prípadne na základe geodetických zameraní stavieb, ktoré boli uvedené do používania, sú do hlavnej bázy údajov nové informácie vkladané priebežne. Buď v elektronickej forme mapových listov na digitálnych pamäťových médiách alebo vo forme kartograficky spracovaných edícií mierky 1.500, sú tieto informačné výstupy následne poskytované. Mesto zo svojich mapových fondov poskytuje aj priestorové informácie účelovej mapy v mierkach 1:10 000 a 1:2000, ktoré sú určené najmä na projektovanie stavieb, tvorbu generelov a architektonických štúdií a poskytované sú taktiež v kartografickej a digitálnej podobe. Každodenné sú následne tieto informácie spolu s poradenstvom dostupné v kanceláriách prvého kontaktu.

Zapracovanie zmeny do digitálnej mapy mesta
Dôležitým aspektom, ktorý súvisí s digitálnou mapou mesta, je aj zapracovanie zmeny. K zapracovaniu zmeny do digitálnej mapy mesta potrebujete mať v prvom rade spracovanú geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, teda porealizačné zameranie.
Pre správne vyplnenie tlačív podania potrebujete poznať číslo stavebného povolenia, názov stavby, adresu stavebníka a niektoré ďalšie údaje. Dôležité je poznať aj priebehy jednotlivých inžinierskych sietí, hĺbky ich uloženia a napojenia na jestvujúce rozvody, ktoré by mali byť zamerané pri geodetickom zameraní zmeny. Taktiež potrebujete poznať dimenzie káblov, potrubí, chráničiek, názvy skriniek rozvodov elektriky, plynu a podobne. Všetky požadované informácie však obsahuje projekt, viete ich tak rýchlo a jednoducho nájsť.

Pri samotnom zameraní zmeny odporúčame túto zmenu zamerať priamo na položenom vedení vo výkope, teda nie až po zasypaní ryhy. Vďaka tomu sa vyhnete nepresnostiam v určení meraných sietí. Rovnako odporúčame zaznamenať si polohu a hĺbku položených sietí pred zasypaním ryhy, napríklad tak, že ryhu označíte kolíkom, nakoľko sa siete nemusia klásť v rovnakom čase. Samotné zameranie si však objednávate až po vybudovaní všetkých stavebných objektov.

 

 

 

Poskytovanie údajov z digitálnej mapy mesta

Ako sme už spomínali na začiatku, digitálna mapa mesta je užitočným pomocníkom a spracúvajú ju mnohé slovenské mestá. Informácie, ktoré sa nachádzajú v báze digitálnej mapy mesta, teda napríklad informácie o priestorovom usporiadaní stavieb a ich technického vybavenie, sú poskytované verejnosti formou používateľských výstupov. Aký je postup na vybavenie žiadosti?

Ako žiadateľ musíte v prvom rade vyplniť predpísané tlačivo „Objednávka“. V tomto tlačive vyplňujete nasledovné údaje:

– identifikačné údaje žiadateľa (odberateľa), ktoré spočívajú v základných informáciách – názov/meno a priezvisko, úplná adresa sídla/bydliska vrátane PSČ, IČO, DIČ, kontaktné údaje: telefón, fax, e-mail,

– požadované údaje, na základe ktorých správca technickej mapy mesta vyhotoví mapový podklad, sem patrí nomenklatúra mapových listov, požadovaný rozsah v km2, vymedzenie ulicami, parcelným číslom, priložiť je potrebné schému (tú môžete nakresliť aj ručne), mierka,

– variant obsahu, polohopis, výškopis, inžinierske siete, iné údaje

– forma, xeroxové (čierno-biele) kópie, tlač na ink-jet plotri, digitálne údaje,

– formát, teda veľkosť papiera A1, A3, digitálny formát CIT, JPG, DGN, DXF

– účel použitia mapového diela,

– dátum, meno, podpis (pečiatka) zodpovednej osoby – odberateľa.

Objednávku môžete podať viacerými spôsobmi. Z elektronických foriem máte na výber objednávku e-mailom, prípadne prostredníctvom služby Geoshopping. Objednávku možno podať aj poštou na adresu správcu digitálnej mapy mesta.

Po úspešnom odoslaní objednávky pripraví zodpovedný pracovník referátu geoinformačného systému požadované údaje podľa objednávky. Dĺžka prípravy digitálnych podkladov závisí od viacerých údajov – najmä od rozsahu územia, mierky (1:500 – 1:2000), formy výstupu (cit, jpg, dgn, dxf) a tlače. Pri menšom rozsahu, ktorý predstavujú 1-2 mapové listy, sa objednávka vybaví do nasledujúceho dňa, v prípade, že rozsah je väčší ako dva mapové listy, alebo mierka väčšia ako 500, sa objednávka vybaví najneskôr do 5 dní, pričom sa prihliada aj na požiadavky zákazníka. Najviac času z celej prípravy digitálnych údajov zvyčajne zaberie zapracovanie geodetickej dokumentácie stavieb v rastrovom alebo vektorovom formáte do každého mapového výstupu.

Ak nastane situácia, že požadovaný výstup sa nedá vyhotoviť, pracovník kontaktuje objednávateľa telefonicky, e‑mailom, alebo faxom na základe údajov uvedených v objednávke a dohodne sa na ďalšom postupe.

Po tom, ako je objednávka vybavená, pracovník telefonicky kontaktuje odberateľa (objednávateľa), aby si prišiel prevziať šek na zaplatenie na poštovom úrade, alebo uhradil danú finančnú čiastku prevodným príkazom cez banku. Výška úhrady je stanovená na základe cenníka, ktorý je schválený primátorom mesta.

Až po preukázaní dokladu o zaplatení dá pracovník odberateľovi podpísať dodací list a vydá mu požadovaný výstup. Ak bola objednávka odoslaná formou e-mailu, zodpovedný pracovník vybaví túto objednávku taktiež až po obdržaní výpisu z banky elektronickou poštou. Odberateľ obdrží opečiatkovanú a podpísanú faktúru, ktorú vystaví zodpovedný pracovník referátu geoinformačného systému, poštou.

Geodetická dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby a jej evidencia

Stavebník pri kolaudácii stavieb na území daného mesta predkladá stavebnému úradu potvrdenie mesta o evidovaní geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, ktorá musí byť vyhotovená kartografom alebo geodetom stavby. Pre vydanie potvrdenia je potrebné, aby osoba vykonávajúca stavbu alebo ňou poverená osoba vyplnila formulár „Záznam o evidovaní geodetickej dokumentácie skutočného vykonania stavby“. Tento dokument nájdete na ktoromkoľvek pracovisku Kancelárie prvého kontaktu, kde ho po vyplnení aj odovzdáte.

V tomto tlačive vyplňujete nasledovné údaje:

– základné informácie o stavebníkovi: ak sa jedná o právnickú osobu, zadá IČO a úplný názov a druh organizácie, fyzická osoba zadá meno, priezvisko a úplnú adresu s PSČ

– základné informácie o stavbe, kde vyplníte číslo stavebného povolenia,

názov stavby a o aké stavebné objekty sa jedná

– príslušnosť stavby k územiu, teda, kde je stavba postavená, parcelné čísla, názov ulice a v neposlednom rade katastrálne územie

– mená osôb: priezvisko a meno osoby vybavujúcej evidovanie, priezvisko a meno, plus číslo oprávnenia autorizovaného geodeta autorizujúceho geodetickú dokumentáciu

 

Tlačivo musí obsahovať aj priloženú geodetickú dokumentáciu, ktorá obsahuje meračskú a grafickú dokumentáciu stavebných objektov, ktoré boli vybudované, teda výškové a polohové zameranie skutočného vyhotovenia objektov, ktoré boli stavebné dokončené, prípadne ich častí pripravených na kolaudačné konanie. Musí teda obsahovať nasledovné prílohy:

 

– Technickú správu, ktorá obsahuje informácie o výsledkoch a priebehu merania. Ak je určenie vykonané technológiou globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS), obsahom technickej správy sú aj bodové súradnice PPBP v ETRS89 a Bpv.

– Výškopisný a polohopisný plán, ktorý zobrazuje grafické znázornenie skutočných výšok a polohy podzemných, pozemných a nadzemných objektov plus zariadení v záväznom geodetickom systéme, ktoré boli novo vybudované.

– Súradnicové zoznamy, ktoré obsahujú čísla identických bodov, plus k ním priradené hodnoty x, y, z v systémoch súradníc Bpv a JTSK.

– Dodatočné údaje, kam patrí napríklad náčrt zmien, ktorý obsahuje polohu a čísla identických, podrobných bodov, plus klady meračských náčrtov v prípade, že nebolo možné rozsah zamerania zobraziť v jednom výkrese.

– Ak je elektronická geodetická dokumentácia zasielaná pomocou služby Georeceive, prílohou je aj kópia časti dokumentácie, ktorá v origináli obsahuje podpis a pečiatku autorizovaného geodeta v PDF súbore s názovom „e.pdf“. Ak sú elektronické dáta zmenšené, možné je použiť ZIP formát v spoločnom archíve s názvom „x.zip“.

 

Po obdržaní tlačív skontroluje správcovské pracovisko technickej mapy mesta, či je geodetická dokumentácia stavby spísaná správne a úplne, plus jej priestorové umiestnenie. Vykonanie kontroly predchádza zapísaniu údajov formulára do evidencie, po zápise správca toto tlačivo potvrdí a následne je odovzdané na vydanie na pracovisko Kancelárie prvého kontaktu. Ak nastane situácia, že v návrhu zápisu sa nachádza nedostatok, správca digitálnej technickej mapy mesta vyzýva kontaktnú osobu, na odstránenie týchto nedostatkov. Aby bolo odstránenie nedostatkov rýchlejšie, odporúča sa zadať kontaktné údaje – elektronickú poštu, telefón a podobne.

Prevádzkovatelia sietí technického vybavenia a ich evidencia

Každá fyzická alebo právnická osoba nakladajúca na území mesta s objektami a vedeniami technického vybavenia v rámci predmetu svojej činnosti, plus ak je táto osoba dotknutým podnikom, ktorý poskytuje vyjadrenie k umiesteniu stavby v rámci stavebného alebo územného konania, je vedená v zozname prevádzkovateľov sietí.

Technické vybavenie je súbor stavebných a prevádzkových objektov, inžinierskych sietí a plôch slúžiacich k zásobovaniu teplom, energiou, vodou, svetlom, pre telekomunikácie, diaľkové káble, káblovú televíziu, k odkanalizovaniu daného územia, zabezpečovacie a oznamovacie káble, ropovody, účelové siete a ich domové prípojky. Podstatné je, že všetci prevádzkovatelia musia pre zverejnenie oznámiť potrebné údaje.

Prevádzkovateľ, prípadne zástupca prevádzkovateľa, oznamuje nasledovné údaje:

  1. Priezvisko a meno zodpovedného zástupcu, e-mailovú adresu a telefonický kontakt
  2. Sídlo, názov a adresu podniku spolu s IČO
  3. Umiestnenie a trasy
  4. zoznam druhov zariadení

 

Tlačivo nájdete na ktoromkoľvek pracovisku Kancelárie prvého kontaktu, tu ho môže prevádzkovateľ vyplniť a následne aj odovzdať. Zoznam prevádzkovateľov je mestom zverejnený pomocou sieťových služieb. Tento zoznam obsahuje názov podniku, kontaktné údaje a evidenčné číslo. Správca mapy určí prevádzkovateľovo evidenčné číslo a zverejnenie v zozname je oznámené prevádzkovateľovi do 15 dní.

Aký je postup na vybavovanie podaní týkajúcich sa digitálnej technickej mapy mesta?

Ako sme už spomínali, digitálna mapa mesta obsahuje informácie o geometrickom usporiadaní stavieb, spolu s ich technickou infraštruktúrou, na povrchu i pod zemským povrchom, so znázornením jeho reliéfu. Jej digitálna báza údajov je základným zdrojom priestorových informácií pri plánovaní a príprave stavieb. Digitálne technické mapy spravujú mestá, ktoré ich majú zavedené, napríklad správu digitálnej mapy Bratislavy vykonáva Hlavné mesto SR Bratislava prostredníctvom Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, oddelenia informačných technológií.

Správca mapy vykonáva aj údržbu digitálnej mapy aktualizáciou jej obsahu, na základe vyhotovenej geodetickej dokumentácie skutočného vykonania stavby. Podania teda vybavujete so správcom digitálnej mapy mesta pre vaše konkrétne mesto, kontakt na správcu nájdete jednoducho na internete.

Čo je to účelová mapa?

Okrem digitálnej mapy mesta sa na Slovensku využívajú aj účelové mapy. Aj na tie sa v skratke pozrieme.
Účelová mapa je mapa veľkej mierky, ktorej obsah je prispôsobený požiadavkám jej využitia resp. požiadavkám objednávateľa. Účelové mapy sú obsahovo podrobnejšie a presnejšie ako Základné mapy veľkej mierky (ZMVM), ktoré sú tvorené pre požiadavky katastra nehnuteľností. Doplnené sú o inžinierske siete a technologické zariadenia, ktoré slúžia k prevádzke, respektíve k výrobnej činnosti. Sú to napríklad produktovody, zásobníky, silá, výhybky, stožiare, signalizačné zariadenia a podobne. Ako príklad na účelovú mapu môžeme uviesť Základnú mapu závodu (ZMZ), Jednotnú železničnú mapu (JŽM), Základnú mapu diaľnice, atď. O účelovej mape môžeme hovoriť aj pri zameraní polohopisného a výškopisného plánu. Účelové mapy sú vyhotovované v prvej a druhej triede presnosti a ich spracovanie vychádza z inštrukcie na tvorbu ZM SR veľkej mierky.

Ako sa tvorí účelová mapa?

Účelové mapy sa tvoria v rozsahu, ktorý stanoví objednávateľ v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv. Body PBPP(ZBPP), PNS resp. body nivelačných ťahov v danej lokalite sú zväčša použité ako východiskové bodové pole. V prípade, že sa jedná o zameranie objektov, napríklad závodov, použije sa ako podklad jestvujúca Základná mapa závodu – dielo je vyhotovené tak, aby nadväzovalo na jej štruktúru, stav a značkový kľúč (prípadne klad). V inej situácii sa ako východisko pre zobrazenie polohopisnej kresby použije podklad katastra nehnuteľností, teda napríklad kópie máp katastra nehnuteľností, vektorová digitálna mapa, prípadne zameranie hraníc pozemkov. Zákres stavieb a polohopisnej kresby môže byť prebratý, prebratie kresby však prichádza do úvahy len po tom, čo bola overená jej presnosť. Druhou možnosťou je doplniť zákres stavieb a polohopisnej kresby novým meraním. Polohopisná zložka obsahuje dohodnuté prvky výrobných technológií, sietí a podobne. Výškopis je zobrazený pomocou vrstevníc, výškových kót, prípadne terénnych šráf.

 

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2896 Priemer: 4.8]

Pridaj komentár