Geodet Banská Bystrica

Prvý krok k získaniu ďalších informácií a cenovej ponuky

Kontaktujte nás:

* pole je povinné

Banskobystrický kraj

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom

Autorizovaný geodet a kartograf Banská Bystrica

Vybrať si vhodné mesto, v ktorom môžete ako budúci geodet alebo kartograf podnikať, nemusí byť vôbec náročné. Zamerať sa stačí na mestá, ktoré prinášajú mnoho príležitostí pre prácu geodetov. Takým mestom je napríklad Banská Bystrica. Toto veľmi pekné historické mesto s mnohými mestskými časťami, medzi ktoré patrí Iliaš, Jakub, Kráľová, Kremnička, Majer, Podlavice, Radvaň, Sásová, Štiavnička, Uľanka a ešte pár ďalších, je plné pracovných príležitostí. Obyvatelia týchto častí potrebujú vyhotoviť geometrický plán, vytýčiť hranice pozemkov a využiť mnohé ďalšie služby, ktoré môžete vy ako budúci autorizovaný geodet poskytovať. Ak chcete služby autorizovaného geodeta v Banskej Bystrici poskytovať aj vy, musíte spĺňať niekoľko podmienok.

Zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov

Aby ste mohli byť ako fyzická osoba zapísaný Komorou geodetov a kartografov do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov (ďalej len „zoznam AGaK“), v prvom rade musíte byť spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu. Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu vzniká plnoletosťou, ktorú osoba nadobúda dovŕšením 18. roku veku. Fyzická osoba môže nadobudnúť plnoletosť aj pred 18. rokom života v prípade, že táto osoba uzatvorí manželstvo. Následne ste povinný zložiť kvalifikačnú skúšku pred komorou alebo preukázať osobitnú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti AGaK, prípadne preukázať uznanie odbornej kvalifikácie podľa osobitného predpisu. V neposlednom rade musíte zložiť sľub a byť bezúhonný.

Čo všetko potrebujete na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti?

Osobitnú odbornú spôsobilosť môže získať fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia, prípadne vzdelanie uznané na základe rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore banskomeračského zamerania hlbinného dobývania a po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach alebo prax uznanú podľa rozhodnutia vydaného na základe osobitného predpisu. Druhým krokom pre získanie odbornej spôsobilosti je úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky pred Úradom geodézie, kartografie a katastra SR. V prípade, že kvalifikačná skúška je vykonaná úspešne, úrad vydá fyzickej osobe osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti.

Kvalifikačná skúška pred komorou

Všetci budúci geodeti musia pred zaradením do zoznamu geodetov vykonať kvalifikačnú skúšku. Pred komorou ju môže vykonať fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia, plus po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania vykonávala päť rokov odbornú prax vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach, prípadne preukázala uznanie odbornej kvalifikácie.

Geodetické a kartografické činnosti na kvalifikačnú skúšku pred komorou

Ako sme už spomínali, práca geodeta v ktoromkoľvek meste, nielen v meste Banská bystrica a jej okolí, vyžaduje najprv okrem iného zloženie kvalifikačnej skúšky. Na túto kvalifikačnú skúšku pred komorou si môžete vybrať z týchto geodetických a kartografických činností:
– geometrický plán (vyhotovovanie geometrických plánov)

– geodetické činnosti na pozemkové úpravy

– vytyčovanie hraníc pozemkov

– zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov

– meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2

– meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sú obsahom tematických mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2

– meranie posunov a deformácií stavebných objektov a technologických zariadení

– budovanie vytyčovacích sietí

– vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov

– meranie a zobrazenie predmetov skutočného vyhotovenia stavby a vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení, okrem merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia jednoduchých stavieb a drobných stavieb a zmien týchto stavieb a geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území, ktoré sú budované a aktualizované pre potreby štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Z vybraných geodetických a kartografických činností na odbornú spôsobilosť si môžete vybrať geometrický plán, vytyčovanie hraníc pozemkov , geodetické činnosti na pozemkové úpravy, zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov, meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2.

Poplatky za vydanie oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa

Po splnení vyššie uvedených podmienok a udelení oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa musíte zaplatiť určité poplatky. Poplatok za kvalifikačnú skúšku na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti je 82,50 €. Tento poplatok je možné uhradiť v hotovosti do pokladnice správneho orgánu, kolkovými známkami v uvedenej nominálnej hodnote na správnom orgáne, poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu, prípadne prevodom z účtu v banke.

Každý člen komory je povinný platiť ročný členský príspevok. Ak členstvo trvá menej ako 6 mesiacov, platí členský príspevok v polovičnej výške. Poplatky sú nasledovné:

– členský príspevok…………………………………………………………………..166 €
– poistné k poisteniu zodpovednosti za výkon činnosti AGaK………………30,50 €
– oprávnenie a pečiatka………………………………………………………………40  €
– kvalifikačná skúška na komore…………………………………………………..200  €
– prípravný kurz ku kvalifikačnej skúške na komore……………………………100 € (nie je povinný)

Geodetom určite odporúčame využívať elektronické služby. Ak sa totiž úkony a konania vykonávajú na základe návrhu poslaného pomocou elektronických prostriedkov a podpísaný je elektronickým podpisom, poplatok je znížený o 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku (najviac však do výšky 70 €).

Po splnení podmienok a zaplatení poplatok môžete bez akýchkoľvek obmedzení začať pôsobiť ako autorizovaný geodet, vypracovávať geometrický plán, vytyčovať pozemky a podobne. Navyše, bonusom pri práci v Banskej Bystrici je okrem množstva pracovných príležitostí aj nádherné pracovné prostredie, ktoré stojí zato.

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2896 Priemer: 4.8]